Název: Kreativní účetnictví a účetní etika podnikatelských subjektů v podmínkách české účetní legislativy
Další názvy: Creative accounting and ethics of businesses in terms of the Czech accounting legislation
Autoři: Urbanová, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Zborková, Jitka
Oponent: Krechovská, Michaela
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12134
Klíčová slova: kreativní účetnictví;účetní etika;česká účetní legislativa;účetní kauzy
Klíčová slova v dalším jazyce: creative accounting;accounting ethics;czech accounting legislation;accounting frauds
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na kreativní účetnictví, které je v reálném světě používanou praktikou ke zkreslování ukazatelů hospodaření podniku. Tato práce vymezuje podmínky české účetní legislativy, definuje počin kreativní účetnictví a poukazuje na jeho spojení s účetní etikou. Zároveň popisuje českou účetní legislativu ve vztahu k možným postihům kreativního účetnictví. V praktické části se práce soustředí na některé používané praktiky kreativního účetnictví a vymezuje motivy pro jejich použití. Dále zpracovává případovou studii rezerv známé poštovní společnosti a prověřuje v nich užívání kreativního účetnictví. V poslední kapitole pak shrnuje účetní kauzy ze světové i domácí scény a pokouší se poukázat na dopady neuvážených kroků managementu daných společností.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis focuses on creative accounting, which is a real world practice used to misrepresent the financial indexes of a company. It tries to specify the conditions of the Czech accounting legislation, defines the act of creative accounting and points out it's connection with accounting ethics. It also describes the relation of Czech accounting legislation and the sanctions of creative accounting. In the practical part this thesis focuses on some of the practices used in creative accounting and defines motives for their use. Then it elaborates a case study of reserves made by a well known post company and searches for the use of creative accounting. In the last chapter it summarises accounting frauds from the world-wide and domestic scene and tries to point out the impact of the ill-considered steps of the management of given companies.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.prace_K11B0139K.pdfPlný text práce907,18 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pvurbanova.PDFPosudek vedoucího práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
urbanova.PDFPosudek oponenta práce2,39 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ourbanova.PDFPrůběh obhajoby práce823,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12134

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.