Název: Přímá volba prezidenta České republiky 2013 (analýza kampaní a výsledků voleb)
Další názvy: The direct presidential election in the Czech republic. Analysis of the election campaigns and the results
Autoři: Fencl, Martin
Vedoucí práce/školitel: Jurek, Petr
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12750
Klíčová slova: volební kampaň;prezidentské volby;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;analýza kampaní;politický marketing
Klíčová slova v dalším jazyce: election campaign;presidential elections;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;analysis of campaigns;political marketing
Abstrakt: Tato práce se zaměřuje na analýzu předvolebních kampaní dvou kandidátů na úřad prezidenta republiky Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v letech 2012 a 2013. Práce je rozdělena do tří částí teoretické, praktické a analytické. Cílem práce je zařazení sledovaných kampaní v rámci typologie a kampaní. V první části práce jsou popsány jednotlivé teoretické modely volebních kampaní, které byly následně použity při analýze. Dále jsou popsány strategie používané ve volebních kampaních a také negativní kampaň. Hlavním prvkem volebních kampaní jsou marketingové metody, které se neustále vyvíjejí, nebo některé naopak rehabilitují z minulosti. Druhá část práce popisuje statickou kampaň Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga. Je zde zaměření na obrazovou část kampaně, na hesla, vystupování, případnou změnu kampaně. Je zde popsána náročnost kampaně, vymezení vůči soupeřům, aktivita kandidátů na internetu i třeba jejich vzestup v předvolebních průzkumech. Následuje popis dynamické části kampaně obou kandidátů. Zde jsou ukázány změny v kampaně v průběhu času, předvolební debaty, reakce kandidátů na útoky protikandidátů, chování kandidátů během kampaně. Třetí část analytická zařazuje kampaně do vymezených teoretických modelů a strategií. Souhrnně jednotlivé části kampaně, nebo případně celou kampaň, dává do souvislosti s jednotlivými modely a případně jejich zařazení stručně vysvětluje na základě předešlých dat. Z celkového výčtu jsme zjistili, že Schwarzenbergova kampaň byla zpočátku konzervativní, poté dynamická. Jde o typ post-moderní kampaně. Kampaň Miloše Zemana je spíše statická a tradiční. Jde o typ post-moderní kampaně s prvky moderní kampaně.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor´s thesis main focus is on the analysis of the election campaigns of two candidates for the office of President of the Czech Republic - Milos Zeman and Karel Schwarzenberg - in 2012 and 2013. The thesis is divided into three parts - theoretical, practical and analytical. The main goal of the thesis is to classify these campaigns to the typology and campaigns. The first part of the thesis describes different theoretical models of election campaigns, which were used in the analysis. The following part describes the strategies used in election campaigns and negative campaign. The main feature of the election campaigns are marketing techniques that are constantly evolving, and sometimes they rehabilitate from the past. The second part of the thesis describes the static campaign of Zeman and Schwarzenberg. The focus is mainly on the visual part of the campaign, electoral slogans, behavior, or change in the campaign. It describes the intensity (nebo demands) of the campaigns, the comparism to opponents, the activity of the candidates on the internet and their rise in the polls. The following part describes the dynamic of the campaign of both candidates. There are shown changes in the campaigns over the time, pre-election debates, candidates reactions to the attacks of their rivals (nebo following candidates), the behavior of the candidates during the campaign. In the third - analytical - part of the thesis campaigns are classified into defined theoretical models and strategies. Individual parts of these campaigns are put in the context with described theoretical models and strategies. Classification of campaigns is demonstrated on examples. In summary, each of the campaign, or possibly the entire campaign, to be associated with various models and possibly include them briefly explains the basis of previous data. In conclusion Schwarzenberg's campaign was initially conservative, then dynamic. It is a type of post - modern campaign. Zeman´s campaign was rather static and traditional. It is a type of post - modern campaign with elements of modern campaign.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_FENCL_final.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Fencl_ bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce601,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
fencl_opo.docxPosudek oponenta práce44,13 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Fencl.pdfPrůběh obhajoby práce336,22 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/12750

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.