Title: Přímá volba prezidenta České republiky 2013 (analýza kampaní a výsledků voleb)
Other Titles: The direct presidential election in the Czech republic. Analysis of the election campaigns and the results
Authors: Fencl, Martin
Advisor: Jurek, Petr
Referee: Rosůlek, Přemysl
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/12750
Keywords: volební kampaň;prezidentské volby;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;analýza kampaní;politický marketing
Keywords in different language: election campaign;presidential elections;Miloš Zeman;Karel Schwarzenberg;analysis of campaigns;political marketing
Abstract: Tato práce se zaměřuje na analýzu předvolebních kampaní dvou kandidátů na úřad prezidenta republiky Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga v letech 2012 a 2013. Práce je rozdělena do tří částí teoretické, praktické a analytické. Cílem práce je zařazení sledovaných kampaní v rámci typologie a kampaní. V první části práce jsou popsány jednotlivé teoretické modely volebních kampaní, které byly následně použity při analýze. Dále jsou popsány strategie používané ve volebních kampaních a také negativní kampaň. Hlavním prvkem volebních kampaní jsou marketingové metody, které se neustále vyvíjejí, nebo některé naopak rehabilitují z minulosti. Druhá část práce popisuje statickou kampaň Miloše Zemana a Karla Schwarzenberga. Je zde zaměření na obrazovou část kampaně, na hesla, vystupování, případnou změnu kampaně. Je zde popsána náročnost kampaně, vymezení vůči soupeřům, aktivita kandidátů na internetu i třeba jejich vzestup v předvolebních průzkumech. Následuje popis dynamické části kampaně obou kandidátů. Zde jsou ukázány změny v kampaně v průběhu času, předvolební debaty, reakce kandidátů na útoky protikandidátů, chování kandidátů během kampaně. Třetí část analytická zařazuje kampaně do vymezených teoretických modelů a strategií. Souhrnně jednotlivé části kampaně, nebo případně celou kampaň, dává do souvislosti s jednotlivými modely a případně jejich zařazení stručně vysvětluje na základě předešlých dat. Z celkového výčtu jsme zjistili, že Schwarzenbergova kampaň byla zpočátku konzervativní, poté dynamická. Jde o typ post-moderní kampaně. Kampaň Miloše Zemana je spíše statická a tradiční. Jde o typ post-moderní kampaně s prvky moderní kampaně.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis main focus is on the analysis of the election campaigns of two candidates for the office of President of the Czech Republic - Milos Zeman and Karel Schwarzenberg - in 2012 and 2013. The thesis is divided into three parts - theoretical, practical and analytical. The main goal of the thesis is to classify these campaigns to the typology and campaigns. The first part of the thesis describes different theoretical models of election campaigns, which were used in the analysis. The following part describes the strategies used in election campaigns and negative campaign. The main feature of the election campaigns are marketing techniques that are constantly evolving, and sometimes they rehabilitate from the past. The second part of the thesis describes the static campaign of Zeman and Schwarzenberg. The focus is mainly on the visual part of the campaign, electoral slogans, behavior, or change in the campaign. It describes the intensity (nebo demands) of the campaigns, the comparism to opponents, the activity of the candidates on the internet and their rise in the polls. The following part describes the dynamic of the campaign of both candidates. There are shown changes in the campaigns over the time, pre-election debates, candidates reactions to the attacks of their rivals (nebo following candidates), the behavior of the candidates during the campaign. In the third - analytical - part of the thesis campaigns are classified into defined theoretical models and strategies. Individual parts of these campaigns are put in the context with described theoretical models and strategies. Classification of campaigns is demonstrated on examples. In summary, each of the campaign, or possibly the entire campaign, to be associated with various models and possibly include them briefly explains the basis of previous data. In conclusion Schwarzenberg's campaign was initially conservative, then dynamic. It is a type of post - modern campaign. Zeman´s campaign was rather static and traditional. It is a type of post - modern campaign with elements of modern campaign.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_FENCL_final.pdfPlný text práce1,13 MBAdobe PDFView/Open
Fencl_ bp_pol_ved.pdfPosudek vedoucího práce601,58 kBAdobe PDFView/Open
fencl_opo.docxPosudek oponenta práce44,13 kBMicrosoft Word XMLView/Open
Fencl.pdfPrůběh obhajoby práce336,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/12750

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.