Název: Ústavní základy sociálních práv
Další názvy: Constitutional foundations of social rights
Autoři: Matulková, Jana
Vedoucí práce/školitel: Forejtová, Monika
Oponent: Vokrojová, Renáta
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13734
Klíčová slova: lidská práva;sociální práva;Ústava ČR;Listina základních práv a svobod;Listina základních práv Evropské unie;mezinárodní smlouvy;judikatura;slovenské důchody
Klíčová slova v dalším jazyce: human rights;social rights;Constitution of Czech republic;Charter of fundamental rights and freedoms;Charter of fundamental rights of European union;international agreements;jurisprudence;slovak pensions
Abstrakt: Diplomová práce je koncipována formou komplexního zpracování zvoleného tématu, jenž provede analýzu i zhodnocení ústavního zakotvení sociálních práv v recentní i retrospektivní dimenzi. Práce nejprve začala vstupní pojmovou, klasifikační a obsahovou charakteristiku sociálních práv, včetně historické retrospektivy a základních modelů recentního zakotvení, jakož i filosofických a teoreticko-právních východisek.Následně se zaměřila na podrobnou analýzu ústavního zakotvení sociálních práv v ústavním systému ČR. Kromě podrobného rozboru Listiny a relevantních doktrinárních i judiciálních zdrojů jsem se zaměřila též na zakotvení daného práva v nadstátních pramenech české ústavnosti (mezinárodní smlouvy o lidských právech, právo EU. V dalších pasážích se pak práce zaměřila velmi podrobně na vybrané aspekty sociálních práv v ČR, a to zejména na diskursivní či problémové okruhy. Poslední částí je pak judikatura Ústavního soudu, kde rozebírá "kauzu slovenských důchodů".
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is designed in the form of complex processing of the selected topic that will analyze and evaluate the constitutional anchoring of social rights in a recent retrospective dimension. Work first began conceptual input , classification and content characteristics of social rights, including historical retrospectives and basic models of recent anchor , as well as philosophical and theoretical legal starting points .Then focused on a detailed analysis of institutional embedding of social rights in the constitutional system of the Czech Republic . In addition to the detailed analysis of the Charter and the relevant doctrinal and of judicial resources, I also focused on anchoring the law in the Czech constitutionality of supranational sources (international treaties on human rights , EU law . In other passages, the work is focused in detail on selected aspects of social rights in the Czech Republic especially in the discourse or problem areas . last section is case law of the Constitutional Court , which examines the " scandal Slovak pensions " .
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KUP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jana Matulkova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulkova 2 FO.pdfPosudek vedoucího práce2,18 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulkova 2 VO.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Matulkova 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce455,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13734

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.