Title: Ústavní základy sociálních práv
Other Titles: Constitutional foundations of social rights
Authors: Matulková, Jana
Advisor: Forejtová, Monika
Referee: Vokrojová, Renáta
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13734
Keywords: lidská práva;sociální práva;Ústava ČR;Listina základních práv a svobod;Listina základních práv Evropské unie;mezinárodní smlouvy;judikatura;slovenské důchody
Keywords in different language: human rights;social rights;Constitution of Czech republic;Charter of fundamental rights and freedoms;Charter of fundamental rights of European union;international agreements;jurisprudence;slovak pensions
Abstract: Diplomová práce je koncipována formou komplexního zpracování zvoleného tématu, jenž provede analýzu i zhodnocení ústavního zakotvení sociálních práv v recentní i retrospektivní dimenzi. Práce nejprve začala vstupní pojmovou, klasifikační a obsahovou charakteristiku sociálních práv, včetně historické retrospektivy a základních modelů recentního zakotvení, jakož i filosofických a teoreticko-právních východisek.Následně se zaměřila na podrobnou analýzu ústavního zakotvení sociálních práv v ústavním systému ČR. Kromě podrobného rozboru Listiny a relevantních doktrinárních i judiciálních zdrojů jsem se zaměřila též na zakotvení daného práva v nadstátních pramenech české ústavnosti (mezinárodní smlouvy o lidských právech, právo EU. V dalších pasážích se pak práce zaměřila velmi podrobně na vybrané aspekty sociálních práv v ČR, a to zejména na diskursivní či problémové okruhy. Poslední částí je pak judikatura Ústavního soudu, kde rozebírá "kauzu slovenských důchodů".
Abstract in different language: The thesis is designed in the form of complex processing of the selected topic that will analyze and evaluate the constitutional anchoring of social rights in a recent retrospective dimension. Work first began conceptual input , classification and content characteristics of social rights, including historical retrospectives and basic models of recent anchor , as well as philosophical and theoretical legal starting points .Then focused on a detailed analysis of institutional embedding of social rights in the constitutional system of the Czech Republic . In addition to the detailed analysis of the Charter and the relevant doctrinal and of judicial resources, I also focused on anchoring the law in the Czech constitutionality of supranational sources (international treaties on human rights , EU law . In other passages, the work is focused in detail on selected aspects of social rights in the Czech Republic especially in the discourse or problem areas . last section is case law of the Constitutional Court , which examines the " scandal Slovak pensions " .
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KUP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Matulkova.pdfPlný text práce1,38 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova 2 FO.pdfPosudek vedoucího práce2,18 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova 2 VO.pdfPosudek oponenta práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Matulkova 2 prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce455,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/13734

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.