Název: Výroba otvorů při obrábění kompozitních materiálů
Další názvy: Holes production when machining composite materials
Autoři: Zacharenko, Roman
Vedoucí práce/školitel: Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Oponent: Narovec, Josef
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14140
Klíčová slova: kompozit;FRP;výztuž;matrice;obrobitelnost;delaminace;řezné podmínky;kvalita povrchu
Klíčová slova v dalším jazyce: composite;FRP;fibre;matrix;machining;delamination;process parameters;surface quality
Abstrakt: Hlavní náplní této práce je zhodnocení současného stavu ve výrobě otvorů FRP kompozitů. Současný stav je popsán z hlediska obrobitelnosti a kvalitě povrchu vzhledem k použití vhodného nástroje. Detailněji jsou popsány dvě metody výroby otvorů a to vrtání a frézování. Byly popsány hlavní faktory ovlivňující kvalitu povrchu při obrábění otvorů. V experimentální části jsou zkoumány a porovnány kvality povrchu otvorů, obráběny frézováním při různých posuvových rychlostech.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to valorize evaluate options of holes production FRP composite materials. Current option is described in terms of machining and quality machined surface to using apropriate cutting tools. There are described two machining methods of holes production, drilling and milling. It was described the main factors affecting surface quality when machining holes. In experimental section was examined and compared quality suface of holes by milling when differents cutting speed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Roman Zacharenko_2013-2014.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni - Zacharenko.PDFPosudek vedoucího práce935,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Opo - Zacharenko.PDFPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby BP - Zacharenko.pdfPrůběh obhajoby práce415,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14140

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.