Title: Výroba otvorů při obrábění kompozitních materiálů
Other Titles: Holes production when machining composite materials
Authors: Zacharenko, Roman
Advisor: Zetek, Miroslav
Zetek, Miroslav
Referee: Narovec, Josef
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14140
Keywords: kompozit;FRP;výztuž;matrice;obrobitelnost;delaminace;řezné podmínky;kvalita povrchu
Keywords in different language: composite;FRP;fibre;matrix;machining;delamination;process parameters;surface quality
Abstract: Hlavní náplní této práce je zhodnocení současného stavu ve výrobě otvorů FRP kompozitů. Současný stav je popsán z hlediska obrobitelnosti a kvalitě povrchu vzhledem k použití vhodného nástroje. Detailněji jsou popsány dvě metody výroby otvorů a to vrtání a frézování. Byly popsány hlavní faktory ovlivňující kvalitu povrchu při obrábění otvorů. V experimentální části jsou zkoumány a porovnány kvality povrchu otvorů, obráběny frézováním při různých posuvových rychlostech.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to valorize evaluate options of holes production FRP composite materials. Current option is described in terms of machining and quality machined surface to using apropriate cutting tools. There are described two machining methods of holes production, drilling and milling. It was described the main factors affecting surface quality when machining holes. In experimental section was examined and compared quality suface of holes by milling when differents cutting speed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Roman Zacharenko_2013-2014.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni - Zacharenko.PDFPosudek vedoucího práce935,57 kBAdobe PDFView/Open
Opo - Zacharenko.PDFPosudek oponenta práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP - Zacharenko.pdfPrůběh obhajoby práce415,32 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14140

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.