Název: Návrh malé vodní elektrárny
Další názvy: Project of small hydro power station
Autoři: Ranc, David
Vedoucí práce/školitel: Holý, Jaroslav
Oponent: Škorpil, Jan
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14228
Klíčová slova: malá vodní elektrárna;vodní turbína;vodní energie;generátor;spád;průtok;výkon;účinnost;hydroenergetický potenciál;náhon;životní prostředí
Klíčová slova v dalším jazyce: small water power station;water turbine;water energy;generator;slope;flow;power;efficiency;hydroenergetic potential;drive;environment
Abstrakt: V první části bakalářské práce je stručně popsána stavba, funkce a výhody či nevýhody malých vodních elektráren. Předmětem je mimo jiné také poukázat na různé typy vodních motorů pro malé vodní elektrárny a seznámení s právními předpisy a normami týkajícími se jejich výstavby a provozu. V druhé části je popsán návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny v Přešticích na řece Úhlavě a je posouzeno, jestli se vzhledem k hydroenergetickému potenciálu v dané lokalitě ekonomicky vyplatí obnovovat zastaralé části původní elektrárny.
Abstrakt v dalším jazyce: In first part of bachelor's thesis is briefly described construction, function and advantages or disadvantages of small water power stations. The subject is also to point out to various types of water engines used in small water power stations and introduction with legislations and norms, which refer to their construction and service. In the second part is described the project of reconstructing a small water power station in Přeštice on Úhlava river and is assessed if due to hydroenergetic potential in given region is economically profitable to restore outdated parts of original power station.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - David Ranc.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058553_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058553_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,81 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
058553_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,66 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14228

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.