Title: Návrh malé vodní elektrárny
Other Titles: Project of small hydro power station
Authors: Ranc, David
Advisor: Holý, Jaroslav
Referee: Škorpil, Jan
Issue Date: 2014
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14228
Keywords: malá vodní elektrárna;vodní turbína;vodní energie;generátor;spád;průtok;výkon;účinnost;hydroenergetický potenciál;náhon;životní prostředí
Keywords in different language: small water power station;water turbine;water energy;generator;slope;flow;power;efficiency;hydroenergetic potential;drive;environment
Abstract: V první části bakalářské práce je stručně popsána stavba, funkce a výhody či nevýhody malých vodních elektráren. Předmětem je mimo jiné také poukázat na různé typy vodních motorů pro malé vodní elektrárny a seznámení s právními předpisy a normami týkajícími se jejich výstavby a provozu. V druhé části je popsán návrh rekonstrukce malé vodní elektrárny v Přešticích na řece Úhlavě a je posouzeno, jestli se vzhledem k hydroenergetickému potenciálu v dané lokalitě ekonomicky vyplatí obnovovat zastaralé části původní elektrárny.
Abstract in different language: In first part of bachelor's thesis is briefly described construction, function and advantages or disadvantages of small water power stations. The subject is also to point out to various types of water engines used in small water power stations and introduction with legislations and norms, which refer to their construction and service. In the second part is described the project of reconstructing a small water power station in Přeštice on Úhlava river and is assessed if due to hydroenergetic potential in given region is economically profitable to restore outdated parts of original power station.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - David Ranc.pdfPlný text práce2,66 MBAdobe PDFView/Open
058553_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce244,77 kBAdobe PDFView/Open
058553_oponent.pdfPosudek oponenta práce328,81 kBAdobe PDFView/Open
058553_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce267,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/14228

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.