Název: Michał Bjedrich-Wjeleměr - problematika percepce zapomenutého autora
Další názvy: Michał Bjedrich-Wjeleměr - the perception of a forgotten author
Autoři: Čermák, Radek
Vedoucí práce/školitel: Lozoviuk, Petr
Oponent: Bahenský, František
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14272
Klíčová slova: Lužičtí Srbové;Lužice;Michał Bjedrich;Wjeleměr;znak;mýtus;kulturní kód;autor;fikční svět
Klíčová slova v dalším jazyce: Sorbs of Lusatia;Lusatia;Michał Bjedrich;Wjeleměr;sign;myth;cultural code;author;fictional world
Abstrakt: Předmětem této práce je popis percepce zapomenutého autora, který zemřel v relativně mladém věku a nemohl se účastnit procesu interpretace resp. reinterpretace své vlastní tvorby. Není zaměřena ani tak na autorovu osobu, jako na kontext a na proces interpretace autora a jeho díla v diskursu etnické menšiny. Vycházím při tom z teoretického bádání sémiotika Rolanda Barthese, literárního teoretika Bohumila Doležela a českých sorabistů. V některých směrech literárně-teoretického a sémiotického bádání se prosadila myšlenka, že interpretace je nedílnou ne-li převažující součástí každého literárního díla a na způsobu této interpretace lze zpětně vidět dobové kulturní kódy (znaky), které dohromady tvoří mýtus daného společenství, zejména u autorů, kteří neměli možnost ovlivnit svůj obraz v daném společenství.
Abstrakt v dalším jazyce: Aim of this work is to describe perception of forgotten author who died too young to define and interpret or, more precisely, reinterpret his own output. It is not concentrated on author's pesonality but a context and process of interpretation of author and his works in discourse of ethnic minority. This is based on theoretical semiotic studies by Roland Barthes, literal theoretist Bohumil Doležel and Bohemian sorabists. A certain idea was accepted in several approaches of literary-theoretical and semiotic researches: Interpretation is an integral or mostly prevailing part of every literary piece and according to the way of interpretation is possible to retrospectively observe period cultural codes (signs) accounting for myth of a community. This especially happens to authors who missed possibility to impact on creation of their own image in society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce (KSA) / Bachelor´s works (DSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
schema prace8.pdfPlný text práce390,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce824,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Cermak_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce413,48 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14272

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.