Název: Recentní stržová aktivita ve Stříbrské pahorkatině
Další názvy: Analysis of recent and present-day gully activity in Stříbrská pahorkatina
Autoři: Vyrobik, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Stacke, Václav
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/14714
Klíčová slova: dendrochronologie;dendrogeomorfologie;strž;eroze;vodní eroze;svahovitý terén;stržová aktivita;Stříbrská pahorkatina;geomorfologie
Klíčová slova v dalším jazyce: dendrochronology;dendrogeomorphology;gully;erosion;water erosion;sloping soil surface;stržová aktivita;Stříbrská pahorkatina;geomorphology
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá rozšiřováním strže ležící mezi městem Stříbro a městem Kladruby. Tato strž je zajímavá tím, že se nachází mezi zemědělsky obhospodařovanými pozemky. Za její aktivitu nemohou jen lidské změny v krajině, ale i přívalové deště. Ty mohou za její recentní činnost. V posledních letech je strž nejaktivnější v místech s největším sklonem. Strž byla podrobena dendrogeomorfologickému výzkumu, který pomohl popsat probíhající změny v její aktivitě. K doplnění časových údajů byla využita metoda dendrochronologie. Výsledky byly zpracovávány a prezentovány pomocí programu ArcGIS for desktop (verze 10.2).
Abstrakt v dalším jazyce: Bachelor thesis deals with widening of a gully lying between Stribro and Kladruby. This gully is interesting by being placed between agricultural lands. Not only human changes of surface is responsible for its activity, but also storm rainfalls. These had caused its recent activity, as well. The recent gully activity correlates with high slope value. The gully was examined in a dendrogeomorphology research, which has helped to describe ongoing changes in its activity. Dendrochronology enrich them with time data. The results were processed and presented by an ArcGIS for desktop (version 10.2) programme.gramme.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (CBG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Vyrobik_Tomas.pdfPlný text práce2,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyrobik v.pdfPosudek vedoucího práce871,94 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyrobik o.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vyrobik p.pdfPrůběh obhajoby práce109,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/14714

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.