Title: Náměty pro práci s 3D tiskárnou pro žáky základních škol
Other Titles: Ideas for working with 3D printer for primary school students
Authors: Šebianová, Lucie
Advisor: Krotký, Jan
Referee: Korytář, Jindřich
Issue Date: 2015
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/19809
Keywords: 3D tisk;3D tiskárna;rapid prototyping;historie 3D tisku;technologie 3D tisku;materiály pro 3D tisk;využití 3D tisku;3D modely v programu sketchup
Keywords in different language: 3D print;3D printer;rapid prototyping;history of 3D tisk;technology of 3D tisk;3D printing materials;use of 3D print;3D models in program sketchup
Abstract: Teoretická část diplomové práce obsahuje stručnou historii a technologii 3D tisku, uvádí přehled materiálů, ze kterých lze tisknout, a nabízí vhled do možností využití 3D tisku v nejrůznějších odvětvích lidské činnosti. Dále se práce zabývá přínosem 3D tisku k rozvoji kompetencí žáka a možnostmi využití 3D tisku ve školství. Praktická část popisuje průběh ověřování návrhů. Zahrnuje výběr a výrobu 3D modelů, jejich ověření, i zajímavé návrhy od žáků. V práci uvádím několik doporučení pro práci s 3D tiskárnou, ke kterým jsem dospěla, a připojuji šest jednoduchých námětů pro výrobu 3D modelů v programu SketchUp, doplněných o metodický list, ukázky a postup výroby.
Abstract in different language: The theoretical part of the diploma work contains the brief history and technology of the 3D print, the overview of printable materials and suggests the possibilities of the use of the 3D print in various spheres of human activity. The work also concerns the contribution of 3D print to development of pupils´ competence and the possibilities of the use of 3D print in school education. The practical part describes the progress of designs verification. It includes the choice and production of 3D models, their verification and also some interesting pupils´ designs. I present several recommendations for work with 3D printer, to which I concluded, and I also add six simple designs for 3D models in the program SketchUp, including the methodical sheet, illustrations and process of production.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Lucie Sebianova.pdfPlný text práce3,87 MBAdobe PDFView/Open
vedouci-Hodnoceni vedouciho DP_Sebianova.pdfPosudek vedoucího práce53,54 kBAdobe PDFView/Open
oponent-Posudek op Sebianova.pdfPosudek oponenta práce79,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba-Sebianova protokol096.pdfPrůběh obhajoby práce147,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/19809

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.