Název: Zákaz donucování k sebeobviňování
Další názvy: The self-incrimination clause, nemo tenetur se ipsum accusare
Autoři: Salačová, Markéta
Vedoucí práce/školitel: Musil, Jan
Oponent: Škvain, Petr
Datum vydání: 2015
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/20124
Klíčová slova: princip zákazu sebeobviňování;obviněný;orgány činné v trestním řízení;důkaz
Klíčová slova v dalším jazyce: self-incrimination clause;accused;law enforcement agencies;evidence
Abstrakt: V této diplomové práci je mým cílem provést ucelenou právní analýzu principu zákazu sebeobviňování, nemo tenetur se ipsum accusare. V počáteční části práce se věnuji vysvětlení principu, jeho obecné charakteristice a jeho zařazení do historického kontextu. V rámci českého právního řádu zmiňuji zakotvení principu v Listině základních práv a svobod ČR a v Trestním řádu. Zvláštní pozornost je v práci věnována tomuto principu ve vztahu k judikatuře jak Ústavního soudu ČR, tak k judikatuře soudů zahraničních. V neposlední řadě v této práci analyzuji princip nemo tenetur v souvislosti s důkazními prostředky.
Abstrakt v dalším jazyce: In this diploma thesis I intent to accomplish a coherent legal analysis of the selfincrimination clause, nemo tenetur se ipsum accusare. In the opening part of my thesis I deal with explaining the clause, its general characteristic and its categorization in a historical context. In terms of the czech legal order I mention an implementation of the clause in the Chart of fundamental rights of the Czech republic and in the Penal code. A special attention in this work is paid to this clause in relation to jurisprudence of the Constitutional Court of the Czech republic and to the jurisprudence of the foreign courts. Last but not least, in my thesis I analyse the self-incrimination clause in the context of probative resources.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
20140624 Salacova Marketa DP.pdfPlný text práce426,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
vedouci-Salacova_vedouci_Musil.pdfPosudek vedoucího práce812,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
oponent-Salacova_oponent_Skvain.pdfPosudek oponenta práce1,02 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba-Salacova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce760,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/20124

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.