Title: Obnova řízení
Other Titles: New Trial
Authors: Chupáč, Miroslav
Advisor: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Novotný František, Doc. JUDr. CSc.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23872
Keywords: obnova řízení;dovolání;stížnost pro porušení zákona;trestní řízení;trestní řád;mimořádný opravný prostředek;rozhodnutí;pravomocné rozhodnutí;právní principy;skutková zjištění;nový důkaz;nová skutečnost;orgány činné v trestním řízení;původní řízení;návrh na obnovu řízení.
Keywords in different language: new trial;extraordinary appeal;complaint against the breach of law;criminal proceedings;criminal procedure code;extraordinary remedial measure;decision;effective decision;law principles;factual findings;new evidence;new fact;authorities involved in criminal proceedings;original proceeding;motion for a new trial.
Abstract: Hlavním tématem diplomové práce je obnova řízení, což je mimořádný opravný prostředek uplatňovaný v rámci trestního řízení. Tato práce se zabývá zadaným tématem ze širší perspektivy vzhledem k tomu, že jsem považoval za podstatné zařadit do práce též základní a zvláštní principy trestního řízení. Kromě hlavního tématu a právních zásad jsou v práci kapitoly pojednávající o významu ostatních mimořádných opravných prostředků, komparace s právní úpravou mimořádných opravných prostředků ve Slovenské republice, závěr a resumé.
Abstract in different language: Main topic of this master thesis is the new trial which is an extraordinary remedial measure used within criminal proceedings. This thesis deals with assigned topic with wide perspective given the fact I have considered important to also incorporate fundamental law principles and special law principles of criminal proceeding. Aside the main topic and law principles there are chapters dedicated to definition of other extraordinary remedial measures, comparison with extraordinary remedial measures in Slovakia Republic, conclusion and summary.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Chupac - Obnova rizeni.pdfPlný text práce955,27 kBAdobe PDFView/Open
posudek CHUPAC - ved.p..pdfPosudek vedoucího práce245,04 kBAdobe PDFView/Open
posudek Chupac op.p..pdfPosudek oponenta práce126,13 kBAdobe PDFView/Open
protokol Chupac.pdfPrůběh obhajoby práce108,08 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23872

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.