Title: Obhajoba a právo na spravedlivý proces
Other Titles: Defence and right to fair trial
Authors: Augustin, Marek
Advisor: Chmelík Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Referee: Kocina Jan, Doc. JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23873
Keywords: právo;spravedlivý proces;obhajoba;obžaloba;základní zásady;trestní řízení;trestní stíhání;kontradiktornost;dokazování;opomenuté důkazy;důkazní břemeno;ústava;listina základních práv a svobod;ústavní soud;evropský soud pro lidská práva;obviněný;obhájce;soud;trestní řád
Keywords in different language: process;due process;trial;defense;court;right to defense;supreme court;constitutional court;penal law;criminal law;charter of fundamental rights and freedoms;constitution;law
Abstract: Obsahem této diplomové práce je výklad pojmu práva na spravedlivý proces a zakotvení práva na obhajobu, jako jeho zásadního atributu. Práce obsahuje stručné zmapování historie práva na spravedlivý proces, dále výčet základních principů trestního řízení vyplývajících z mezinárodněprávních dokumentů, kterými je Česká republika vázána, z jejích ústavních zákonů a z českého trestního řádu. Zahrnuje také podrobný rozbor zásady práva na zajištění obhajoby, a její zakotvení v českém trestním právu. Základním přínosem této práce by mělo být zejména posouzení vztahu práva na obhajobu a spravedlivého trestního řízení v případech, kdy obecné soudy v hlavním líčení nebo veřejném zasedání omezí právo obviněného na obhajobu tím, že zamítnou jeho návrhy na doplnění dokazování, nebo mu neumožní vyjádřit se k některým z důkazů, které byly provedeny na návrh obžaloby.
Abstract in different language: The objective of this diploma thesis is to provide an explanation of the concept of due process and a concise description of its history, as well as an overview of the basic principles of criminal procedure stemming from international law binding for the Czech Republic, its constitutional law and the Czech penal code. The thesis also includes a detailed analysis of the right to defense, as one of the core attributes of due criminal process and its establishment in the Czech penal law. Its main contribution should be namely the assessment of the relationship of right to defense and due criminal process in cases, where the general court within the trial or public session limits the right of the accused to defense by denying his or her suggestions to complement the taking of evidence, or by not allowing him or her to pronounce themselves in relation to any of the evidence examined based on the prosecution's suggestion.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Obhajoba a pravo na spravedlivy proces, Marek Augustin, DP, 2016.pdfPlný text práce792,25 kBAdobe PDFView/Open
protokol Augustin.pdfPrůběh obhajoby práce74,87 kBAdobe PDFView/Open
posudek Augustin ved.p..pdfPosudek vedoucího práce145,58 kBAdobe PDFView/Open
posudek Augustin op..pdfPosudek oponenta práce253,73 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23873

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.