Title: Vzájemná práva a povinnosti advokáta a klienta
Other Titles: Relative rights and responsibilities between a lawyer and a client
Authors: Součková, Kristýna
Advisor: Spurný Radek, JUDr.
Referee: Ptáček Petr, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23960
Keywords: advokacie;advokát;klient;práva;povinnosti;historie advokacie;odpovědnost;kárné řízení
Keywords in different language: advocacy;lawyer;client;rights;obligations;history of legal profession;responsibility;disciplinary proceedings
Abstract: Diplomová práce pojednává o vzájemných právech a povinnostech advokáta a klienta daných českou právní úpravou. Práce popisuje historický vývoj práv a povinností na území České republiky. Dále se věnuje úpravě většiny práv a povinností v právním vztahu advokáta a klienta, která vyplývají nejen ze zákonů, ale i ze stavovských předpisů. Práce také srovnává českou právní úpravu práv a povinností s etickým kodexem pro advokáty Evropské unie a vybranými ustanoveními některých evropských zemí. V rámci zahraniční komparace analyzuje americkou právní úpravu práv a povinností obsaženou v Model Rules of Professional Conduct. V poslední kapitole se pak zabývá možným porušením povinností jak na straně advokáta, tak i na straně klienta.
Abstract in different language: The thesis deals with the relative rights and obligations between a lawyer and a client, which are established by the Czech legislation. The thesis describes historical development of the rights and obligations in the area of the Czech Republic. The thesis is also focused on the majority of rights and obligations in a legal relationship between a lawyer and a client, which results from the legal regulations and from the professional rules. The thesis also compares Czech legislation of the relative rights and obligations with the Code of Conduct for the Lawyers in the European Union and selected provisions from certain European countries. In terms of international comparison the thesis analyzes US legislation of the rights and obligations in the Model Rules of Professional Conduct. The last chapter of the thesis is focused on the possible infringement of the obligations by the lawyer and also by the client.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace_Kristyna_Souckova.PDFPlný text práce1 MBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Souckova K..pdfPosudek oponenta práce1,21 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Souckova K..pdfPosudek vedoucího práce796,19 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Souckova.pdfPrůběh obhajoby práce301,95 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/23960

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.