Title: Odvolací řízení a rozhodnutí.
Other Titles: The Board of management and decision
Authors: Bízek, Aleš
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Kříž Dominik, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24040
Keywords: správní právo;správní rozhodnutí;náležitosti rozhodnutí;podklady rozhodnutí;formy rozhodnutí;vady rozhodnutí;zvláštní druhy rozhodnutí;odvolací řízení;opravné systémy;opravné prostředky
Keywords in different language: administrative law;administrative decisions essentials decisions;decisions documents;forms;decisions;decisions defects specific kinds of decisions;appeal procedures;repair systems;remedies
Abstract: Cílem této práce bylo vytvořit ucelený a srozumitelný dokument o problematice rozhodnutí ve správním řízení a dále o odvolacím řízení a to i pro laickou veřejnost. Práce je rozdělena do dvou základních kapitol, z nichž první kapitola je v rámci posloupnosti právních úkonů zaměřena na správní rozhodnutí a druhá kapitola je zaměřena na problematiku odvolacího řízení a je zde výčet řádných opravných prostředků. Dále je zde pojednáno o účinku odvolání a jeho vyloučení. Odvolání můžeme vnímat jako jeden z procesně-právních prostředků ochrany práva, je to také velmi důležitý právní institut, který zajišťuje a garantuje dodržování zákonnosti a správnosti vedení řízení a ochranu práv jeho účastníků. Institut odvolání můžeme také vnímat jako jeden z aspektů kontrolního mechanizmu veřejné správy, a to jak z hlediska nadřízenosti a podřízenosti, tak i na bázi kontroly veřejností. Zamezuje excesům překračování práva ze strany orgánů veřejné správy při vydávání svých rozhodnutí, která vyplývá z jejich stanovené působnosti a pravomoci.
Abstract in different language: The aim of this study was to develop a coherent and comprehensive document on the issue of administrative decisions and on appeal, and even the general public. The work is divided into two chapters, the first chapter in the context of succession of legal actions focused on the administrative decision and the second chapter is focused on the appeal and there is a list of the proper remedies. There is also discusses the effect of the appeal and its exclusion. Appeals can be seen as one of the procedural legal means of protection of rights, it is also very important legal concept that ensures and guarantees respect for legality and regularity of proceedings and protect the rights of its subscribers. Institut appeal can also be seen as one of the aspects of the control mechanism of public administration, both in terms of superiority and inferiority, and on the basis of public scrutiny. Prevents excesses crossing of the law by public authorities in issuing their decisions based on their competence and powers set.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Bizek Ales (2016) .pdfPlný text práce582,62 kBAdobe PDFView/Open
Bizek - protokol BP.pdfPosudek vedoucího práce343,37 kBAdobe PDFView/Open
Bizek - VP.pdfPosudek oponenta práce538,05 kBAdobe PDFView/Open
Bizek - OP.pdfPrůběh obhajoby práce691,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/24040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.