Název: Zpracovávání osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Další názvy: Personnel data processing in labour-law relationships
Autoři: Podávka, Michal
Vedoucí práce/školitel: Lindová Jana, JUDr. et PaedDr. Ph.D.
Oponent: Janák Martin, JUDr.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/24064
Klíčová slova: osobní údaj;zpracovávání;pracovněprávní vztah;zaměstnanec;zaměstnavatel;ochrana;soukromí;monitorovací kamerové systémy
Klíčová slova v dalším jazyce: personal data;processing;labour relation;employee;employer;protection;privacy;monitoring camera systems
Abstrakt: Tato bakalářská práce pojednává o problematice zpracovávání osobních údajů v pracovněprávních vztazích. V úvodních kapitolách se zabývá vymezením základních pojmů, které jsou v práci užívány, velký důraz je kladen také na přehled právních předpisů, ve kterých je tato oblast upravena. Vysvětluje nejdůležitější povinnosti, které zaměstnavatel jako správce osobních údajů musí při jejich zpracovávání dodržovat. Rozděluje zpracovávání osobních údajů podle času na předběžné, průběžné a následné ve vztahu k trvání pracovního poměru. Závěrečná kapitola se věnuje sledování zaměstnanců na pracovišti kamerovými systémy, rozlišuje mezi kamerovými systémy se záznamem a bez záznamu a uvádí i další způsoby, jak může zaměstnavatel prostřednictvím moderních technologií zasahovat do soukromí svých zaměstnanců. V průběhu celé práce jsou vysvětlovány otázky přípustnosti zpracovávání osobních údajů zaměstnanců, podmínky této činnosti a práva a povinnosti obou stran.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with problems of personal data processing in labour relations. The introductory chapters define the basic terms using in thesis, the great emphasis is also placed to overview of legislation in which the matter is regulated. It explains the most important employer obligations which must comply during their processing as administrator of personal data. It divides the processing of personal data by the time to preliminary, ongoing and follow-up in relation to the employment duration. Extensive final chapter is devoted to employees monitoring in the workplace by camera systems, it distinquishes between to camera system to record and off the record and introduces more ways an employer can use through modern technology to interfere with the privacy of its employees. Throughout the thesis there are explained the questions of admissibility of employees personal data processing, conditions of the procedure and the rights and obligations of both parties.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_zpracovavani_osobnich_udaju_v_pracovnepravnich_vztazich_2016.pdfPlný text práce1,01 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podavka-1.pdfPosudek vedoucího práce1,77 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podavka-2.pdfPosudek oponenta práce800,03 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Podavka Michal.pdfPrůběh obhajoby práce363,02 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/24064

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.