Název: Teorie emocí ve filosofii/psychologii
Další názvy: Theory of emotions in psychology / philosophy
Autoři: Ottová, Magdaléna
Vedoucí práce/školitel: Polák Michal, Mgr. Ph.D.
Oponent: Murgaš Jaromír, PhDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26787
Klíčová slova: emoce;emoční inteligence;psychologie;druhy emocí
Klíčová slova v dalším jazyce: emotions;emotional intelligence;psychology;types of emotions
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá problémem teorie emocí v psychologii. Jejím cílem je na základě přehledové rešerše poznatků odborné literatury dát odpověď na otázku, jaké je pole působnosti psychologické teorie emocí a především konceptu emoční inteligence ve vedení lidí a personálním managementu. Na tuto otázku se autorka snaží dát podrobnější odpověď v poslední kapitole práce, ve které dospívá k závěru, že v kompetenčním profilu původně technicky vzdělaných manažerů se objevuje vzdělanostní mezera právě ve znalostech psychiky lidí. Proto je bakalářská práce koncipována i jako prakticky využitelný krátký průvodce světem emocí a emoční inteligence pro ty manažery a personalisty, kteří se o problematice chtějí dozvědět něco více a najít jednoduché praktické rady pro svou práci.
Abstrakt v dalším jazyce: The subject of this Bachelor's Work is the emotion problem in psychology. Its aim is to give on the base of the expert literature knowledge summarizing research the answer for the question: What is field of activity of the psychological emotion theory and especially of the emotional intelligence concept for people leading and personnel management. The author is trying to give the detailed answer for this question in the last chapter of her work. She has come to the conclusion that in the authority profile of the originally technical well-educated managers appears erudition gap just in the knowledge of the people psychical. Therefore this Bachelor's Work is conceived also as a practically exploitable short guide in the world of emotions and emotional intelligence for the managers and the human resources officers who want to learn something more about this problem and to find simple practical advices for their job.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Teorie emoci v psychologii -FINALN__ DOKUMENT- komplet upravy (1).pdfPlný text práce1,28 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ottova_polak.pdfPosudek vedoucího práce650,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ottova_murgas.pdfPosudek oponenta práce886,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ottova_O.pdfPrůběh obhajoby práce429,42 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26787

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.