Title: Sociální předpoklady emancipačního boje Afroameričanů ve Spojených státech (1918 - 1968)
Other Titles: Social assumptions of emancipatory struggle of African-Americans in the years 1918 - 1968 and the problem of racism in the United States of America
Authors: Císařová, Barbora
Advisor: Kodet, Roman
Referee: Křížová, Markéta
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2900
Keywords: Rasismus;sociální emancipace;rasová emancipace;Martin Luther King
Keywords in different language: Racism;social emancipation;racial emancipation;Martin Luther King
Abstract: Práce se zaměřila na popis sociálních předpokladů emancipačního boje Afroameričanů a problém rasismu ve Spojených státech amerických. Jako doba sledování bylo určeno období mezi léty 1918 - 1968. Tedy doba, kdy začala velká migrace černošského obyvatelstva z jihu na sever USA. Tento fenomén byl zásadní pro sociální a ekonomickou emancipaci, ale také pro formování budoucí tváře amerických měst. Období bylo také důležité proto, že se jednalo o dobu, kdy se začaly formovat první hnutí, které usilovaly o rasovou emancipaci Afroameričanů a od 50. let. 20. století již byla rasová emancipace plně politicky prosazována. V neposlední řadě se práce zaměřila také na osobnost Martina Luthera Kinga, který se proslavil svým působením v oblasti občanských práv, ale také svou snahou o sociální a ekonomickou rovnoprávnost Afroameričanů.
Abstract in different language: This thesis focused on the description of the social assumptions of emancipatory struggle of African-Americans and the problem of racism in the United States of America. As a follow-up period was determined between 1918 - the 1968th Thus, a time when blacks began a large migration of population from south to north U.S. This phenomenon has been essential for social and economic emancipation, but also for the formation of future face of American cities. This period was also important because it was a time when it began to form first movement, that sought to the emancipation of African Americans and race from the 50th years. 20th century, when racial emancipation has been fully enforced politically. Finally, the work also focused on the personality of Martin Luther King, best known for his work in civil rights, but also his efforts for social and economic equality for African Americans.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Socialni predpoklady emancipacniho boje Afroamericanu v letech 1918 - 1968 a problem rasismu ve Spojenych statech americkych.pdfPlný text práce526,65 kBAdobe PDFView/Open
Cisarova_posudek vedouciho2.pdfPosudek vedoucího práce901,86 kBAdobe PDFView/Open
Cisarova_posudek oponenta2.pdfPosudek oponenta práce1,05 MBAdobe PDFView/Open
Cisarova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce435,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2900

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.