Název: Poslání neziskového sektoru v současné společnosti
Další názvy: The mission of the nonprofit sector in contemporary society
Autoři: Kovaříková, Aneta
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/29028
Klíčová slova: občanská společnost;neziskový sektor;spolek;ústav;obecně prospěšná společnost;nadace;nadační fond
Klíčová slova v dalším jazyce: civil society;non-profit organisation;association;institution;public benefit corporation;foundation;endowment fund
Abstrakt: Tato bakalářská práce se skládá ze šesti kapitol nezahrnující úvod a závěr. První kapitola vymezuje hlavní důležité termíny související s neziskovým sektorem, druhá kapitola je historický nástin vývoje neziskových organizací. Následuje legislativní úprava a zhodnocení rekodifikace. Čtvrtá kapitola se zabývá klasifikací jednotlivých právních forem neziskových organizací působící na území ČR a jejich činností a poslání. V páté kapitole vysvětluji problematiku financování a řízení neziskových organizací. A v poslední kapitole rozvíjím vlastní náhled na současnou podobu a úlohu neziskového sektoru ve společnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This Bachelor thesis consists of six chapters, excluding the introduction and conclusion. The first chapter defines the main important terms related to the nonprofit sector, the second chapter is a historical outline of the development of nonprofit organizations. Followed by legislative regulation and assessment of the re-codification. The fourth chapter deals with the classification of individual legal forms of non-profit organizations operating in the Czech Republic and their activities and mission. The fifth chapter explains the issues of financing and management of nonprofit organizations. And in the last chapter I develop my own views on current form and role of the nonprofit sector in society.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Aneta Kovarikova .pdfPlný text práce966,92 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce613,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova - posudek OP.pdfPosudek oponenta práce288,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kovarikova - protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce316,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.