Název: Fenomén dětí - čarodějů v současné Subsaharské Africe
Další názvy: The Phenomenon of Child - Witches in contemporary Subsaharan Africa
Autoři: Janská, Kateřina
Vedoucí práce/školitel: Mildnerová, Kateřina
Oponent: Záhořík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2919
Klíčová slova: čarodějnictví;kouzelnictví;Demokratická republika Kongo;konžská válka;letniční církve;albíni;dvojčata;dětská práva
Klíčová slova v dalším jazyce: witchcraft;sorcery;Democratic republic of Congo;conglese war;pentecostal churches;albinos;twins;children rights
Abstrakt: Má bakalářská práce pojednává o fenoménu dětí-čarodějů v současné subsaharské Africe, především v Demokratické republice Kongo. Popisuji historický přehled antropologů, kteří se specializovali na čarodějnictví, dále praktiky a rituály letničních církví. V politické části se zaměřuji na rodinnou strukturu, dvě konžské války a sociokulturní kontext čarodějnictví. Také popisuji profil dětí, které jsou cíli obvinění z čarodějnictví, včetně tří vzácných typů - albínů, dvojčat a abnormálně narozených dětí. V empirické části ukazuji dopad neziskových organizací na děti-čaroděje. Poslední kapitola je věnována dětským právům a jakým způsobem jsou v čarodějnických procesech porušována.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the phenomenon of Child-witches in contemporary Subsaharian Africa, especially in Democratic Republic of Congo. I described historic overview of anthropologists who were interested in witchcraft, practices in pentecostal churches and rituals. In political part I deal with family structure, two wars in Congo and social and cultural context of witchcraft. I also describe the profile of children who are in danger of accusation including three special types - albinos, twins and abnormal birth children. In the empirical part I show the effect of non-governmental organisation to the Child-witches. The last part of thesis deals with child rights and their violation during witchcraft accusations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_janska.pdfPlný text práce1,45 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Katerina_Janska.pdfPosudek vedoucího práce170,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).Katerina_Janska.pdfPosudek oponenta práce170,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).Katerina_Janska.pdfPrůběh obhajoby práce170,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2919

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.