Název: Vznik státu Izrael a Arabsko-izraelské konflikty ve 20. století.
Další názvy: The origin of the state of Israel and Arab-Israeli conflicts in 20. century.
Autoři: Kahovcová, Karolína
Vedoucí práce/školitel: Arava-Novotná, Lena
Oponent: Tarant, Zbyněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2943
Klíčová slova: Izrael;Egypt;válka;šestidenní válka;válka Jom Kippur;Blízký východ
Klíčová slova v dalším jazyce: Israel;Egypt;war;six-day war;Yom Kippur war;Middle east
Abstrakt: Tato bakalářská práce sleduje problematiku blízkovýchodního konfliktu od vzniku nezávislého Státu Izrael až po podepsání campdavidských mírových dohod 1978. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje konci Britského mandátu Palestina a vyhlášení nezávislého Státu Izrael. V dalších kapitolách jsou studovány postupně Suezská krize, Šestidenní válka a válka Jom Kippur se zaměřením na jejich průběh a výsledky, a to z pohledu Izraele, arabských států a světových mocností. Práce je zaměřena také na to, jak se změnila vnitrostátní i zahraniční politika na izraelské i arabské straně a co konec jednotlivých válek znamenal pro Blízký východ do budoucnosti.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor's work follows the issue of Middle East conflict since the establishment of an independent State of Israel to the signing of Camp David peace Accords in 1978. The work is divided into several chapters. The first chapter is devoting to the end of the British Mandate of Palestine and declaration of Independent State of Israel. The next chapters are successively directed at the Suez crisis, the Six Day War and the Yom Kippur War with focus on their progress and results, namely from the perspective of Israel, States and the world powers. The work is also focuses on changes of domestic and foreign policy on the Israeli and Arab side and on what the ends of particular wars meant for the Middle East in the future.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP pdf.pdfPlný text práce628,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kahovcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce451,97 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2943

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.