Title: Vznik státu Izrael a Arabsko-izraelské konflikty ve 20. století.
Other Titles: The origin of the state of Israel and Arab-Israeli conflicts in 20. century.
Authors: Kahovcová, Karolína
Advisor: Arava-Novotná, Lena
Referee: Tarant, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2943
Keywords: Izrael;Egypt;válka;šestidenní válka;válka Jom Kippur;Blízký východ
Keywords in different language: Israel;Egypt;war;six-day war;Yom Kippur war;Middle east
Abstract: Tato bakalářská práce sleduje problematiku blízkovýchodního konfliktu od vzniku nezávislého Státu Izrael až po podepsání campdavidských mírových dohod 1978. Práce je rozdělena do několika kapitol. První kapitola se věnuje konci Britského mandátu Palestina a vyhlášení nezávislého Státu Izrael. V dalších kapitolách jsou studovány postupně Suezská krize, Šestidenní válka a válka Jom Kippur se zaměřením na jejich průběh a výsledky, a to z pohledu Izraele, arabských států a světových mocností. Práce je zaměřena také na to, jak se změnila vnitrostátní i zahraniční politika na izraelské i arabské straně a co konec jednotlivých válek znamenal pro Blízký východ do budoucnosti.
Abstract in different language: This bachelor's work follows the issue of Middle East conflict since the establishment of an independent State of Israel to the signing of Camp David peace Accords in 1978. The work is divided into several chapters. The first chapter is devoting to the end of the British Mandate of Palestine and declaration of Independent State of Israel. The next chapters are successively directed at the Suez crisis, the Six Day War and the Yom Kippur War with focus on their progress and results, namely from the perspective of Israel, States and the world powers. The work is also focuses on changes of domestic and foreign policy on the Israeli and Arab side and on what the ends of particular wars meant for the Middle East in the future.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP pdf.pdfPlný text práce628,44 kBAdobe PDFView/Open
Kahovcova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Kahovcova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Kahovcova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce451,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2943

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.