Název: Elitismus a jeho vztah k demokracii
Další názvy: Elitism and its relationship to democracy
Autoři: Nedvědová, Anna
Vedoucí práce/školitel: Kvěš, Robin
Oponent: Rosůlek, Přemysl
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3336
Klíčová slova: teorie klasické liberální demokracie;teorie elit;teorie jiné demokracie;neoelitismus
Klíčová slova v dalším jazyce: classical theory of liberal democracy;elite theory;other theories of democracy;neoelitismus
Abstrakt: Práce se věnuje vývoji a postoji elitismu ke klasické liberální demokracii. První část práce se zabývá základními ideovými premisami a tezemi konceptu klasické liberální demokracie. Stěžejní část práce tvoří klasická teorie elit, která byla koncipovaná na přelomu 19. a 20. století jako kritická reakce na rozvíjející se koncept liberální demokracie. Klasičtí teoretici elit postavili svou teorii na představě společnosti, která je vždy rozdělena na úzkou skupinu vládnoucích a širokou masu ovládaných. Toto rozdělení považovali za neodstranitelné. Následující část práce se věnuje meziválečnému a poválečnému vývoji elitismu, neboť během 20. století doznal určitých změn, které měly dopad i na obecný postoj k demokracii jako takové. V této části práce je představena teorie ?jiné? demokracie Josepha A. Schumpetera. Následně je pozornost věnovaná neoelitistickým teoriím, jsou představeny dvě, do určité míry protikladné teorie elit autorů Harolda D. Lasswella a Charlese W. Millse.
Abstrakt v dalším jazyce: The work is dedicated to the development and attitude of elitism to classical liberal democracy. The first part of this work deals with the basic ideological assumptions and theses of the concept of classical liberal democracy. The central part of this work consists of the classical theory of elites, which was conceived in the late 19th and 20th century as a critical response to the emerging concept of liberal democracy. Classical theorists elites built their theory on the notion of a society that is always divided into a narrow ruling group and a broad mass of the governed. This division was considered unrecoverable. The following section is devoted to the work interwar and postwar development of elitism, because during the 20th century has undergone certain changes that had an impact on general attitudes towards democracy as such.In this part the theory of "other" democracy by Joseph A. Schumpeter is presented. Subsequently attention is paid to neoelitist theories, two to a certain extent contradictory theories by Harold D. Lasswell and Charles W. Mills are presented.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce621,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Nedvedova Anna_BP_VED.docxPosudek vedoucího práce40,51 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Nedvedova_opo_BP_ros.docxPosudek oponenta práce40,56 kBMicrosoft Word XMLZobrazit/otevřít
Nedvedova.pdfPrůběh obhajoby práce154,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3336

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.