Název: Zajištění závazků a utvrzení dluhu
Další názvy: Ensuring commitment and affirmation of debt
Autoři: Bolek, Jakub
Vedoucí práce/školitel: Šíma Alexander, JUDr.
Oponent: Pelech Josef, JUDr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33367
Klíčová slova: zajištění závazku;zajištění dluhu;utvrzení dluhu;závazek;jistota;ručení;finanční záruka;zajišťovací převod práva;přistoupení k pohledávce;dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů;zadržovací právo;zástavní právo;podzástavní právo;smluvní pokuta;uznání dluhu;dlužní úpis;směnka vlastní;notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti;pojištění úvěru nebo záruky
Klíčová slova v dalším jazyce: securing debt;confirming debt;commitment;contractual fine;accept of debt;liability;financial guarantee;hedging of the right;agreement on wage deductions or other income;lien;right of retention;insurance of receivables;accession to the receivable;own bills of exchange;debenture;notarial registration with permission for direct enforceability
Abstrakt: Tato práce zpracovává problematiku právní úpravy "zajištění a utvrzení dluhu", která vychází z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Cílem této práce je vzhledem k šíři zpracovávaného tématu poskytnout čtenáři základní povědomí o jednotlivých institutech sloužících k zajištění a utvrzení dluhu. Práce začíná krátkým historickým exkurzem, ve kterém je přiblížen vývoj této problematiky na našem území, není opomenuta ani část věnující se historickému městskému státu Řím, jehož právní kultura nás velice ovlivnila. Následuje kapitola, ve které jsou pro lepší orientaci v práci vysvětleny základní pojmy jako závazek, zajištění a utvrzení dluhu apod. Další kapitoly se věnují jednotlivým právním institutům zajištění a utvrzení dluhů. Poslední kapitola srovnává českou právní úpravu zpracovávaného tématu se slovenskou, která je pro účel této práce vhodná z hlediska, že tamní právní úprava vychází z donedávna u nás platného a účinného občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with the issue of legal regulation of "securing and confirming a debt" from the civil code No. 89/2012 Coll. The aim of this work, in regards to the breadth of the subject, is to offer the reader basic knowledge of the individual institutions used to secure and confirm debts.The work begins with a short historical excursion approaching the development of the problematics on our land including a part dedicated to the ancient city-state of Rome, which has influenced our legal culture. The following chapter explains basic concepts for better orientation including commitment, securing and confirming a debt. Following chapters are dedicated to individual legal institutions for securing and confirming debt in regards to the breadth of the work. The last chapter compares the Czech and Slovakian legal regulation of the discussed topic, which is relevant to this work as their legal regulation is based on a regulation that has until recently been valid in the Czech Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KPO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace - Jakub Bolek, Zajisteni zavazku a utvrzeni dluhu.pdfPlný text práce725,53 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek vedouciho Bolek.pdfPosudek vedoucího práce714,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
posudek oponenta Bolek.pdfPosudek oponenta práce2,11 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obhajoba Bolek.pdfPrůběh obhajoby práce254,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33367

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.