Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalný Miroslav, JUDr. Ph.D.
dc.contributor.authorDušáková, Veronika
dc.contributor.refereeŠíma Alexander, JUDr.
dc.date.accepted2018-5-24
dc.date.accessioned2019-03-15T10:27:22Z-
dc.date.available2017-2-15
dc.date.available2019-03-15T10:27:22Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-27
dc.identifier73727
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/33370
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá soukromoprávním omezením vlastnického práva v souvislosti s uplatňováním sousedských práv. Cílem práce je seznámení s problematikou sousedských práv v relativně nové právní úpravě účinné od 1. ledna 2014 a přiblížení jednotlivých práv a povinností vlastníků sousedních pozemků. Za tímto účelem využívá práce příkladů z judikatury. Dále zmiňuje souvislosti soukromoprávní úpravy sousedských práv s úpravou veřejnoprávní. Diplomová práce dovozuje určitou vázanost ustanovení občanského zákoníku a správního práva a vymezuje případy, kdy je správní rozhodnutí důležité pro další postup civilního soudu či dotčených osob, jejichž vlastnické právo je omezeno jednáním vlastníka sousedního pozemku.cs
dc.format68 s. (169 932 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectobčanský zákoníkcs
dc.subjectvlastnické právocs
dc.subjectomezení vlastnického právacs
dc.subjectsousedská právacs
dc.subjectvlastník sousedního pozemkucs
dc.subjectsousední pozemekcs
dc.subjectimisecs
dc.subjectprivilegovaná imisecs
dc.subjectnehmotná imisecs
dc.titleOmezení vlastnického právacs
dc.title.alternativeThe Restriction of Property Righten
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with private law restriction of property right related to applying of neighbour rights. The aim of this thesis is to get acquainted with the issue of neighbour rights regulated in a relatively new legal regulation that is effective as of 1st January 2014 and description of individual rights and obligations of neighbouring land proprietors. For this purpose the thesis uses the examples from judicature. Furthermore it makes a reference to connection of private law regulation with public law. The thesis deduces a certain binding of the provisions of the Civil Code with administrative law and defines cases in which administrative decisions are important for further civil court procedure or aggrieved people whose property right is restricted by the actions of the neighbouring land proprietor.en
dc.subject.translatedcivile codeen
dc.subject.translatedproperty righten
dc.subject.translatedthe restriction of property righten
dc.subject.translatedneighbour rightsen
dc.subject.translatedneighbouring land proprietoren
dc.subject.translatedneighbouring landen
dc.subject.translatedimmissionen
dc.subject.translatedprivileged immissionen
dc.subject.translatedimmaterial immissionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Veronika Dusakova.pdfPlný text práce858,05 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Dusakova.pdfPosudek oponenta práce857,55 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Dusakova.pdfPosudek vedoucího práce1,18 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Dusakova.pdfPrůběh obhajoby práce279,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33370

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.