Title: Odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu právnické profese
Other Titles: Liability for Damage Caused by Lawyers
Authors: Petrová, Jana
Advisor: Ptáček Petr, Mgr.
Referee: Zahradníková Radka, JUDr. Ing. Ph.D., LL.M.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33381
Keywords: odpovědnost za újmu;odpovědnost za škodu;právník;advokát;notář;exekutor;soudce;státní zástupce;škoda;újma
Keywords in different language: liability for detriment;liability for damage;lawyer;advocate;notary;distrainor;public prosecutor;damage;detriment
Abstract: Autorka se v této diplomové práci věnuje problematice odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu právnické profese. Smyslem práce je vymezit nejen institut odpovědnosti za újmu jako obecný pojem, ale především zevrubným způsobem zhodnotit a popsat jeho aktuální právní úpravu v rámci českého právního řádu. Těžiště této práce spočívá zejména v rozboru odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu advokacie, notářské činnosti či při vedení exekuce.
Abstract in different language: The author dedicated this dissertation to the issue of holding liability for caused damage in practice of legal profession. The object of the thesis is to define not only the institute of holding liability for damage as a general term, but to coprehensively review and describe its existing legislation within Czech legal order. The focus of this thesis lies especially within the analysis of holding a liability for damage caused in practice of advocacy, notary activity or pursuit of distraint proceedings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Jana Petrova.pdfPlný text práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Petrova.pdfPosudek vedoucího práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
obhajoba Petrova.pdfPrůběh obhajoby práce263,12 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Petrova.pdfPosudek oponenta práce1,45 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.