Název: Vyvlastnění
Další názvy: Expropriation
Autoři: Pilíková, Helena
Vedoucí práce/školitel: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Oponent: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33470
Klíčová slova: vyvlastnění;vyvlastnitel;vyvlastňovaný;vyvlastňovací řízení;vlastnické právo;odnětí;omezení;věcné břemeno;veřejný zájem;náhrada;účel;podmínky;katastrální úřad;krajský soud
Klíčová slova v dalším jazyce: expropriation;expropriation;expropriation;expropriation;property right;withdrawal;limitation;easement;public interest;compensation;purpose;conditions;cadastral office;regional court
Abstrakt: Tématem této bakalářské práce je institut vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku či stavbě. Jde o značný zásah do základního Listinou základních práv a svobod zaručeného práva vlastnit majetek, proto zákon stanovuje zvlášť přísné podmínky, za jakých k vyvlastnění může dojít. K vyvlastnění by se mělo přistupovat jen v krajních případech, kdy jiné možnosti neexistují a veřejný zájem na realizaci určitého záměru převažuje nad zájmem soukromým.
Abstrakt v dalším jazyce: The theme of this bachelor thesis is the institute of expropriation. Expropriation means the withdrawal or limitation of the right of ownership or of the right corresponding to the easement to the land or the building. This is a major interference with the basic Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Right to Own Property, so the law sets out particularly strict conditions for expropriation. Expropriation should only be considered in extreme cases where other possibilities do not exist and public interest in the realization of a particular project outweighs private interest.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Helena_Pilikova_vyvlastneni_BP.pdfPlný text práce711,49 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilikova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce420,91 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilikova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pilikova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce331,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/33470

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.