Title: Vyvlastnění
Other Titles: Expropriation
Authors: Pilíková, Helena
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Lego Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33470
Keywords: vyvlastnění;vyvlastnitel;vyvlastňovaný;vyvlastňovací řízení;vlastnické právo;odnětí;omezení;věcné břemeno;veřejný zájem;náhrada;účel;podmínky;katastrální úřad;krajský soud
Keywords in different language: expropriation;expropriation;expropriation;expropriation;property right;withdrawal;limitation;easement;public interest;compensation;purpose;conditions;cadastral office;regional court
Abstract: Tématem této bakalářské práce je institut vyvlastnění. Vyvlastněním se rozumí odnětí nebo omezení vlastnického práva nebo práva odpovídajícího věcnému břemenu k pozemku či stavbě. Jde o značný zásah do základního Listinou základních práv a svobod zaručeného práva vlastnit majetek, proto zákon stanovuje zvlášť přísné podmínky, za jakých k vyvlastnění může dojít. K vyvlastnění by se mělo přistupovat jen v krajních případech, kdy jiné možnosti neexistují a veřejný zájem na realizaci určitého záměru převažuje nad zájmem soukromým.
Abstract in different language: The theme of this bachelor thesis is the institute of expropriation. Expropriation means the withdrawal or limitation of the right of ownership or of the right corresponding to the easement to the land or the building. This is a major interference with the basic Charter of Fundamental Rights and Freedoms of the Right to Own Property, so the law sets out particularly strict conditions for expropriation. Expropriation should only be considered in extreme cases where other possibilities do not exist and public interest in the realization of a particular project outweighs private interest.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Helena_Pilikova_vyvlastneni_BP.pdfPlný text práce711,49 kBAdobe PDFView/Open
Pilikova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce420,91 kBAdobe PDFView/Open
Pilikova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
Pilikova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce331,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33470

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.