Title: Pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance
Other Titles: Working condition and its impact on employee productivity
Authors: Vašáková, Aneta
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/33481
Keywords: pracovní podmínky;pracovní výkon;pracovní prostředí;motivace;spokojenost;pracovní podmínky hasičů.
Keywords in different language: working conditions;work performance;work environment;motivation;satisfaction;work conditions of fire fighters.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřená na pracovní podmínky a jejich vliv na výkon zaměstnance. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se věnuje vybraným historickým událostem ovlivňující vývoj pracovních podmínek a zároveň také současné legislativě upravující danou problematiku. Dále je práce věnována faktorům utvářející pracovní prostředí a pracovní výkon. Vzhledem k praktické část se práce věnuje také pracovním podmínkám hasičů. V praktické části je aplikováno vlastní dotazníkové šetření na hasičské stanici Košutka v Plzni.
Abstract in different language: This bachelor's thesis is focused on working conditions and their influence on employee's performance. The theoretical part of this thesis deals with chosen historical aspects which influenced development of working conditions, as well as it mentions the contemporary legislation that pays attention to these problems. It defines factors which influence working conditions and working performance. Due to the practical part it also deals with chosen working conditions of fire fighters. In the practical part, questionnaire survey, done at the fire station Košutka in Pilsen, is applied. It aims to find out if the members of fire brigade are satisfied with working conditions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vasakova - pracovni podminky a jejich vliv na vykon zamestnance.pdfPlný text práce824,84 kBAdobe PDFView/Open
Vasakova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce475,08 kBAdobe PDFView/Open
Vasakova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce944,77 kBAdobe PDFView/Open
Vasakova - Protokol BP.pdfPrůběh obhajoby práce323,76 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/33481

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.