Title: Odměňování zaměstnanců veřejné správy
Other Titles: Remuneration of employeess in public administration
Authors: Toupal, Martin
Advisor: Sequensová Helena, Mgr.
Referee: Kostadinovová Ilona, Bc. et Mgr.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37255
Keywords: odměňování;veřejná správa;plat;mzda;zákoník práce;zákon o státní službě;vedoucí pracovník;manager;zaměstnanec
Keywords in different language: remuneration;public administration;wage;pay;the labour code;the act on civil service;manager;managing employee
Abstract: Práce je zaměřena na odměňování zaměstnanců veřejné správy. První kapitola definuje pojem "odměňování zaměstnanců veřejné správy". Druhá kapitola se zabývá formami odměňování a věcem s tím souvisejícími. Třetí kapitola je zaměřena na odměňování dle zákoníku práce. Čtvrtá kapitola je zaměřena na odměňování dle zákona o státní službě. Pátá kapitola se věnuje komparaci ustanovení zákoníku práce a zákona o státní službě. Šestá kapitola se zabývá odměňováním jako zdrojem motivace. Sedmá kapitola je zaměřena na spolupráci vedoucího pracovníka (managera) a personálního oddělení v rámci odměňování. Osmá kapitola obsahuje dotazníkové šetření.
Abstract in different language: This Diploma Thesis is focused on Remuneration of employees in public administration. The first chapter defines what does the term "remuneration of employees in public administration " mean. The second chapter is focused on forms of remuneration and other things which are bind with it. The third chapter is devoted to remuneration according to The Labour Code. The fourth chapter is devoted to remuneration according to The Act on Civil service. The fifth chapter is devoted to the comparison of certain paragraphs of The Labour Code and The Act on Civil service. The sixth chapter is focused on remuneration as the tool of motivation. The seventh chapter describes cooperation between manager and personnel department in the case of remuneration. The eight chapter contains a survey.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace 2018-2019 - Martin Toupal.pdfPlný text práce2,15 MBAdobe PDFView/Open
Toupal N - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce809,03 kBAdobe PDFView/Open
Toupal N- Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Toupal N - protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce285,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37255

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.