Title: Doručování písemností v pracovním právu
Other Titles: Delivery in labor law
Authors: Tomášek, Ivo
Advisor: Janák Martin, JUDr.
Referee: Šimečková Neklová Markéta, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/37665
Keywords: pracovní právo;dodávky;zaměstnanec;zaměstnavatel
Keywords in different language: labour law;delivery;employee;employer
Abstract: Cílem této práce bylo jednak pojednat o úpravě doručování v pracovněprávních vztazích, jednak ověřit pracovní hypotézu, zda je doručování písemností v pracovním právu dobře právně zakotveno a ošetřeno. V práci jsem se zabýval nejprve pojetím doručování, jednotlivými způsoby doručování, některými dílčími aspekty doručování - adresou pro doručování, pověřenými osobami, nechybí ani úvahy de lege ferenda, které zhodnocují chystanou novelizaci zákoníku práce, která však byla již několikráte odkládána, dále dávají podněty do budoucna.
Abstract in different language: Delivery of documents is widely used in labour law. We come across it at the creation of an employment relationship, its modification and termination. It is a very important institute, whose knowledge should not be underestimated. The aim of this thesis is to deal with the regulation of delivery in employment relationship, as well as to verify working hypothesis, whether the delivery of documents is well established legally and treated within the labour law. At the beginning, the thesis analyses the concept of delivery, the individual ways of delivery, some partial aspects of delivery - delivery address, authorised persons, there are also some de lege ferenda considerations to evaluate the forthcoming Labour Code amendment, which has already been postponed several times. The conclusion summarises several recommendations regarding the delivery of employment termination documents because here delivery becomes truly significant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ivo_Tomasek_DP_2019.pdfPlný text práce2,08 MBAdobe PDFView/Open
Tomasek-2.pdfPosudek oponenta práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Tomasek-1.pdfPosudek vedoucího práce1,12 MBAdobe PDFView/Open
Tomasek Ivo.pdfPrůběh obhajoby práce342,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/37665

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.