Title: Žena v nejstarší české literární tvorbě
Other Titles: Woman in the oldest literary work
Authors: Nováková, Šárka
Advisor: Novotný Jiří, Mgr.
Referee: Viktora Viktor, Prof. PhDr. CSc.
Issue Date: 2019
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/38752
Keywords: žena;kronika;legenda;kosmova kronika;kristiánova legenda;literární památky;raný středověk;přemyslovci
Keywords in different language: woman;chronicle;legend;kosmas´s chronicle;kristián´s legend;literary heritage;early middle ages
Abstract: Práce je zaměřena na obraz ženy v nejstarší české literární tradici. Sestává z analytické části čítající sedm kapitol, a zaměřuje se na různé aspekty ženy v literatuře raného středověku.První kapitola představuje přehled vybraných literárních pramenů, další představuje stručný historický kontext, třetí se zabývá církevními institucemi. Čtvrtá a pátá kapitola se věnuje postavením žen ve středověku, v šesté jsou zobrazeny ženy, které se objevují ve stěžejních dílech naší práce. K závěru práce se zaobíráme využitím tématu v pedagogické praxi a shrnutím poznatků.
Abstract in different language: The work is focused on the image of a woman in the oldest Czech literary tradition. It consists of an analytical part consisting of seven chapters, and focuses on various aspects of the woman in the early Middle Ages. The fourth and fifth chapter deals with the position of women in the Middle Ages, the sixth shows the women who appear in the core works of our work. The conclusion of the thesis deals with the use of the theme in pedagogical practice and summary of knowledge.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Novakova_Sarka_2019.pdfPlný text práce446,69 kBAdobe PDFView/Open
novakova_viktora.pdfPosudek oponenta práce37,05 kBAdobe PDFView/Open
novakova_novotny.pdfPosudek vedoucího práce413,88 kBAdobe PDFView/Open
novakova_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce227,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/38752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.