Title: Image jako konkurenční výhoda destinace cestovního ruchu
Other Titles: Image as a competitive advantage of tourism destination
Authors: Maroušková, Michaela
Advisor: Janeček Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Tlučhoř Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40239
Keywords: image destinace;cestovní ruch;influencer marketing;influencer;instagram;skupinové rozhovory;dotazníkové šetření;pozorování
Keywords in different language: image of destination;tourism;influencer marketing;influencer;instagram;focus groups;survey research;observation
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na analýzu image destinace cestovního ruchu a její konkurenční výhody, kdy zkoumanou destinací bylo Finsko. V první části práce jsou shrnuta teoretická východiska. Druhá část práce určuje cíl a metodiku práce. Třetí část práce charakterizuje vybranou destinaci a její hlavní turistické cíle. Čtvrtá část obsahuje výsledky všech použitých metod výzkumu - pozorování, analýza příspěvků na Instagramu, skupinové rozhovory a dotazníkové šetření. Na základě výsledků z výzkumů bylo v poslední kapitole navrženo pět opatření ke zlepšení image vybrané destinace.
Abstract in different language: The thesis is focused on analysis of the tourism destination image of Finland and its competitive advantages. The first chapter is about theoretical basis. The second chapter determines the goal of the work and methodology of the research. In the third chapter is characterized chosen destination and its main tourist goals. The fourth chapter includes results of all used research - observation, analysis of the posts on Instagram, focus groups and survey research. Based on the results of surveys, five measures are proposed in the last chapter of the work. These measures may help with increasing of the destination image of Finland.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Marouskova_Michaela.pdfPlný text práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
Marouskova_Michaela_v.pdfPosudek vedoucího práce227,95 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova_Michaela_o.pdfPosudek oponenta práce224,43 kBAdobe PDFView/Open
Marouskova_p.pdfPrůběh obhajoby práce80,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40239

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.