Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFrývaldský Pavel, ThLic. Th.D.
dc.contributor.authorUhlík, Jiří
dc.contributor.refereeBlahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2020-6-24
dc.date.accessioned2020-11-10T00:33:08Z-
dc.date.available2019-7-1
dc.date.available2020-11-10T00:33:08Z-
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-5-22
dc.identifier83577
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/40871
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá studií pojmu oběti na konkrétním životním příběhu Maxmiliána Kolbeho. V první části dochází k interpretaci Kolbeho života. Nepřestávající služba Panně Marii a vyzdvihnutí jeho statečného činu, kdy v koncentračním táboře obětoval svůj život pro druhého. Ve druhé části je porovnáván pojem oběti z náboženského a křesťanského pohledu. Poté je zařazen Kolbeho čin do kontextu pojmu oběti. Z lásky k Bohu a člověku Kolbe při výběru vězňů vystoupil z řady a položil svůj život za druhého, podle vzoru Krista. Za tento čin byl v roce 1971 blahoslaven a roku 1982 prohlášen Janem Pavel II. za svatého. V práci je také přiblížen a vysvětlen nástin názorových střetnutí, které se odehrávali při příležitostech těchto slavností. To ale nespočívá v hlavním záměru práce. Ten je ve studiu pojmu oběti a jeho propojením s příběhem Maxmiliána Kolbeho.cs
dc.format45 s. (82616 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectoběťcs
dc.subjectmaxmilián kolbecs
dc.subjectpanna mariecs
dc.subjectvíracs
dc.subjectrituálcs
dc.subjectkřesťanstvícs
dc.titleMaxmilián Kolbe a pojem křesťanské oběti resp. sebeobětovánícs
dc.title.alternativeMaxmilian Kolbe and the concept of Christian victims respectively self-sacrificeen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofickács
dc.thesis.degree-programHumanitní studiacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is focused on the study of the term sacrifice in the specific life story of Maximilian Kolbe. The first part of this thesis interprets the life of Kolbe himself. The continuous service to the Virgin Mary and highlighting his brave act of sacrificing his life for another in a concertation camp. The second part compares the concept of sacrifice from a religious and Christian point of view. In addition, Kolbe's act is then placed in the context of the concept of sacrifice. Out of love for God and man, Kolbe stepped out of line of prisoners and sacrificed his life for another, following the example of Christ. He was blessed for this act in 1971 and canonized by John Paul II. in 1982. This thesis also describes and explains the outline of the conflict of opinions, that happened on the occasion of these festivities. However, that is not the main purpose of this thesis. It is solely the study of the concept of sacrifice and its connection with the story of Maximillian Kolbe.en
dc.subject.translatedsacrificeen
dc.subject.translatedmaximilian kolbeen
dc.subject.translatedpanna marieen
dc.subject.translatedfaithen
dc.subject.translatedritualen
dc.subject.translatedchristianityen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce844,41 kBAdobe PDFView/Open
ved_Uhlik_fryvaldsky.docxPosudek vedoucího práce48,68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Uhlik_blahutkova.docxPosudek oponenta práce48,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Uhlik.pdfPrůběh obhajoby práce318,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.