Title: Maxmilián Kolbe a pojem křesťanské oběti resp. sebeobětování
Other Titles: Maxmilian Kolbe and the concept of Christian victims respectively self-sacrifice
Authors: Uhlík, Jiří
Advisor: Frývaldský Pavel, ThLic. Th.D.
Referee: Blahutková Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/40871
Keywords: oběť;maxmilián kolbe;panna marie;víra;rituál;křesťanství
Keywords in different language: sacrifice;maximilian kolbe;panna marie;faith;ritual;christianity
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá studií pojmu oběti na konkrétním životním příběhu Maxmiliána Kolbeho. V první části dochází k interpretaci Kolbeho života. Nepřestávající služba Panně Marii a vyzdvihnutí jeho statečného činu, kdy v koncentračním táboře obětoval svůj život pro druhého. Ve druhé části je porovnáván pojem oběti z náboženského a křesťanského pohledu. Poté je zařazen Kolbeho čin do kontextu pojmu oběti. Z lásky k Bohu a člověku Kolbe při výběru vězňů vystoupil z řady a položil svůj život za druhého, podle vzoru Krista. Za tento čin byl v roce 1971 blahoslaven a roku 1982 prohlášen Janem Pavel II. za svatého. V práci je také přiblížen a vysvětlen nástin názorových střetnutí, které se odehrávali při příležitostech těchto slavností. To ale nespočívá v hlavním záměru práce. Ten je ve studiu pojmu oběti a jeho propojením s příběhem Maxmiliána Kolbeho.
Abstract in different language: This thesis is focused on the study of the term sacrifice in the specific life story of Maximilian Kolbe. The first part of this thesis interprets the life of Kolbe himself. The continuous service to the Virgin Mary and highlighting his brave act of sacrificing his life for another in a concertation camp. The second part compares the concept of sacrifice from a religious and Christian point of view. In addition, Kolbe's act is then placed in the context of the concept of sacrifice. Out of love for God and man, Kolbe stepped out of line of prisoners and sacrificed his life for another, following the example of Christ. He was blessed for this act in 1971 and canonized by John Paul II. in 1982. This thesis also describes and explains the outline of the conflict of opinions, that happened on the occasion of these festivities. However, that is not the main purpose of this thesis. It is solely the study of the concept of sacrifice and its connection with the story of Maximillian Kolbe.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP.pdfPlný text práce844,41 kBAdobe PDFView/Open
ved_Uhlik_fryvaldsky.docxPosudek vedoucího práce48,68 kBMicrosoft Word XMLView/Open
op_Uhlik_blahutkova.docxPosudek oponenta práce48,96 kBMicrosoft Word XMLView/Open
obhajoba_Uhlik.pdfPrůběh obhajoby práce318,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/40871

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.