Title: Schopnost dětí řešit různé typy labyrintů
Other Titles: The ability of children to solve different types of labyrinths
Authors: Rieneslová, Denisa
Advisor: Pěchoučková Šárka, PhDr. Ph.D.
Referee: Coufalová Jana, Doc. PaedDr. CSc.
Issue Date: 2020
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/41234
Keywords: pojem labyrint;historie labyrintů;labyrinty v české republice;typy labyrintů;předškolní věk;užití labyrintů v předškolním věku
Keywords in different language: concept of labyrinth;history of labyrinths;labyrinths in czech republic;types of labyrinths;preschool age;use of labyrinths in preschool age
Abstract: Cílem bakalářské práce je otestovat schopnost dětí řešit různé typy labyrintů. Teoretická část se zabývá pojmem labyrint, jeho historií a popisuje vybrané labyrinty v České republice. Také vysvětluje, jaké jsou typy labyrintů, a jak se dají využívat k rozvoji dítěte v předškolním věku. Metodologická část stanovuje cíle, podmínky a metody experimentu. Popisuje přesné zadání úkolů. V experimentální části se čtenář seznamuje s vybraným vzorkem dětí, scénářem experimentu, realizací úkolů a s vyhodnocením, které je provedeno prostřednictvím tabulek a slovního vyjádření.
Abstract in different language: The aim of the bachelor thesis is to test the ability of children to solve different types of labyrinths. The theoretical part deals with the concept of labyrinth, its history and describes selected labyrinths in the Czech Republic. It also explains what the types of labyrinths are and how they can be used to develop a child in preschool age. The methodological part sets the objectives, conditions and methods of the experiment. Describes the exact assignment of tasks. In the experimental section, the reader is familiar with the selected sample of children, the experiment scenario, the execution of tasks and the evaluation, which is done through tables and verbal expression.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace_Denisa Rieneslova.pdfPlný text práce5,98 MBAdobe PDFView/Open
PosudekVedoucihoSTAG.pdfPosudek vedoucího práce42,64 kBAdobe PDFView/Open
bakalarska prace_Rieneslova.pdfPosudek oponenta práce107,21 kBAdobe PDFView/Open
Protokol - RIENESLOVA.pdfPrůběh obhajoby práce393,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/41234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.