Title: Specifika rodinné komunikace v plzeňské rodině
Other Titles: The Specifics of Family Communication in Pilsen Family
Authors: Jiříčková, Šárka
Advisor: Chýlová, Helena
Referee: Suda, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4473
Keywords: komunikace;rodinná komunikace;národní jazyk;spisovný jazyk;hovorová čeština;obecná čeština;běžně mluvený jazyk;dialekt;slang;expresivita
Keywords in different language: communication;family communication;national language;standard language;colloquial Czech;vernacular language;commonly spoken language;dialect;slang;expressivity
Abstract: Cílem bakalářské práce je popsat rodinnou mluvu. Poznatky uvedené v teoretické části jsou porovnány s analýzou jazykového materiálu. Práce vychází ze záznamů autentických mluvených nahrávek ve formě přetranskribovaných audionahrávek. Jazykové jevy jsou popsány z hlediska hláskosloví, tvarosloví, syntaxe a lexikologie.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to describe the family speech. The findings shown in the theoretical part are compared with the analysis of the language material. The work is based on the recordings of authentic speeches in form of transcribed sound tracks. The language phenomena of family communication are described from the point of view of phonology, morphology, syntax and lexicology.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jirickova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFView/Open
pdf(1).jirickova.pdfPosudek vedoucího práce131,64 kBAdobe PDFView/Open
pdf(2).jirickova.pdfPosudek oponenta práce423,8 kBAdobe PDFView/Open
pdf(3).jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce161,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/4473

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.