Název: Specifika rodinné komunikace v plzeňské rodině
Další názvy: The Specifics of Family Communication in Pilsen Family
Autoři: Jiříčková, Šárka
Vedoucí práce/školitel: Chýlová, Helena
Oponent: Suda, Zdeněk
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/4473
Klíčová slova: komunikace;rodinná komunikace;národní jazyk;spisovný jazyk;hovorová čeština;obecná čeština;běžně mluvený jazyk;dialekt;slang;expresivita
Klíčová slova v dalším jazyce: communication;family communication;national language;standard language;colloquial Czech;vernacular language;commonly spoken language;dialect;slang;expressivity
Abstrakt: Cílem bakalářské práce je popsat rodinnou mluvu. Poznatky uvedené v teoretické části jsou porovnány s analýzou jazykového materiálu. Práce vychází ze záznamů autentických mluvených nahrávek ve formě přetranskribovaných audionahrávek. Jazykové jevy jsou popsány z hlediska hláskosloví, tvarosloví, syntaxe a lexikologie.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this thesis is to describe the family speech. The findings shown in the theoretical part are compared with the analysis of the language material. The work is based on the recordings of authentic speeches in form of transcribed sound tracks. The language phenomena of family communication are described from the point of view of phonology, morphology, syntax and lexicology.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KČJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
jirickova.pdfPlný text práce1,25 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(1).jirickova.pdfPosudek vedoucího práce131,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(2).jirickova.pdfPosudek oponenta práce423,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pdf(3).jirickova.pdfPrůběh obhajoby práce161,05 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/4473

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.