Název: Rekonstrukce objektu Havířská ulice 11 v Plzni (změna způsobu užívání objektu)
Další názvy: Reconstruction of the street Havířská 11 in Pilsen (change of the use of the object)
Autoři: Karausová, Andrea
Vedoucí práce/školitel: Hapl, Ladislav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5362
Klíčová slova: Rekonstrukce;změna užívání;administrativní budova;projektová dokumentace;statika;dřevěný trámový strop;technická zpráva
Klíčová slova v dalším jazyce: Reconstruction;change of use;administration building;project documentation;static;wooden beamed ceiling;Technical Report
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bytového domu v Havířské ulici 11 v Plzni se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programů FIN EC, SCIA Engineer 2010 a Teplo 2011. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2011.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of residential building in Havířská street 11 in Pilsen, a change in use. This is a change from residential building to office building. Next was the task of working statically consider selected parts of the building and an assessment of selected parts of an object in terms of fire resistance. Calculations were conducted using programs FIN EC, SCIA Engineer 2010 and Teplo 2011. Drawing part was drawn up in program AutoCAD 2011.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace - Andrea Karausova.pdfPlný text práce6,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karausova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karausova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Karausova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce152,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/5362

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.