Title: Rekonstrukce objektu Havířská ulice 11 v Plzni (změna způsobu užívání objektu)
Other Titles: Reconstruction of the street Havířská 11 in Pilsen (change of the use of the object)
Authors: Karausová, Andrea
Advisor: Hapl, Ladislav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/5362
Keywords: Rekonstrukce;změna užívání;administrativní budova;projektová dokumentace;statika;dřevěný trámový strop;technická zpráva
Keywords in different language: Reconstruction;change of use;administration building;project documentation;static;wooden beamed ceiling;Technical Report
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro rekonstrukci bytového domu v Havířské ulici 11 v Plzni se změnou způsobu užívání. Jedná se o změnu z bytového domu na administrativní budovu. Dále bylo úkolem práce staticky posoudit vybrané partie objektu a posouzení vybraných partií objektu z hlediska požární odolnosti. Výpočty byly prováděny pomocí programů FIN EC, SCIA Engineer 2010 a Teplo 2011. Výkresová část byla vypracována v programu AutoCAD 2011.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the processing of project documentation for building permission for reconstruction of residential building in Havířská street 11 in Pilsen, a change in use. This is a change from residential building to office building. Next was the task of working statically consider selected parts of the building and an assessment of selected parts of an object in terms of fire resistance. Calculations were conducted using programs FIN EC, SCIA Engineer 2010 and Teplo 2011. Drawing part was drawn up in program AutoCAD 2011.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Andrea Karausova.pdfPlný text práce6,61 MBAdobe PDFView/Open
Karausova_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce383,85 kBAdobe PDFView/Open
Karausova_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Karausova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce152,8 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/5362

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.