Název: Veřejnoprávní smlouvy
Další názvy: Public law contracts
Autoři: Kohoutková, Lucie
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Grospič, Jiří
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7414
Klíčová slova: veřejnoprávní smlouva;veřejná správa;přenesená působnost;samostatná působnost;správní řád;koordinační smlouvy;subordinační smlouvy
Klíčová slova v dalším jazyce: public law contract;public administration;delegated powers;separate powers;administrative procedure code;coordinating contracts;subordinate contracts
Abstrakt: Má bakalářská práce pojednává o veřejnoprávních smlouvách. Ty můžeme definovat jako dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Jsou vhodným nástrojem, jak adresáta veřejné správy nenásilně zapojit do plnění úkolů veřejné správy. Při uzavírání veřejnoprávních smluv se musí dbát na dodržování zásad, jsou to např. zásada účelnosti nebo zásada posuzování smlouvy podle obsahu. V práci jsem se nejdříve zabývala obecnými ustanoveními a pojmy, dále jsem konktrétně definovala jednotlivé smlouvy a v závěru srovnala se zahraniční úpravou.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of my work is about public law contracts.Public law contract can be defined as bilateral or multilateral legal act that establishes, alters or cancels rights and obligations in the field of public law. It is appropriate tool to recipient public administration peacefully engage in the tasks of public administration. When entering into such contracts must ensure that the principles are for example the principle of expediency or principle of assessment contracts by content. In my work at first I write about the general terms and concepts and than I define the various contracts and finally I compare foreign law regulations.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kohoutkova-Verejnopravni smlouvy.pdfPlný text práce573,26 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kohoutkova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce528,33 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kohoutkova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce828,1 kBUnknownZobrazit/otevřít
Kohoutkova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce416,73 kBUnknownZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/7414

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.