Title: Veřejnoprávní smlouvy
Other Titles: Public law contracts
Authors: Kohoutková, Lucie
Advisor: Louda, Tomáš
Referee: Grospič, Jiří
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7414
Keywords: veřejnoprávní smlouva;veřejná správa;přenesená působnost;samostatná působnost;správní řád;koordinační smlouvy;subordinační smlouvy
Keywords in different language: public law contract;public administration;delegated powers;separate powers;administrative procedure code;coordinating contracts;subordinate contracts
Abstract: Má bakalářská práce pojednává o veřejnoprávních smlouvách. Ty můžeme definovat jako dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva. Jsou vhodným nástrojem, jak adresáta veřejné správy nenásilně zapojit do plnění úkolů veřejné správy. Při uzavírání veřejnoprávních smluv se musí dbát na dodržování zásad, jsou to např. zásada účelnosti nebo zásada posuzování smlouvy podle obsahu. V práci jsem se nejdříve zabývala obecnými ustanoveními a pojmy, dále jsem konktrétně definovala jednotlivé smlouvy a v závěru srovnala se zahraniční úpravou.
Abstract in different language: The topic of my work is about public law contracts.Public law contract can be defined as bilateral or multilateral legal act that establishes, alters or cancels rights and obligations in the field of public law. It is appropriate tool to recipient public administration peacefully engage in the tasks of public administration. When entering into such contracts must ensure that the principles are for example the principle of expediency or principle of assessment contracts by content. In my work at first I write about the general terms and concepts and than I define the various contracts and finally I compare foreign law regulations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kohoutkova-Verejnopravni smlouvy.pdfPlný text práce573,26 kBAdobe PDFView/Open
Kohoutkova- Posudek VP.emlPosudek vedoucího práce528,33 kBUnknownView/Open
Kohoutkova- Posudek OP.emlPosudek oponenta práce828,1 kBUnknownView/Open
Kohoutkova- Protokol BP.emlPrůběh obhajoby práce416,73 kBUnknownView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7414

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.