Title: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
Other Titles: Contracts of work performed out of employment framework
Authors: Korousová, Jana
Advisor: Dittrich, Michal
Referee: Janák, Martin
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7506
Keywords: činnost;dohoda;judikatura;odpovědnost;práce;subjekt
Keywords in different language: activity;agreement;jurisdiction;responsibility;work;subject
Abstract: Celá práce by měla být hlavně přínosem v oblasti dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.Uvedla jsem nejprve obecnou terminologii, především základní znaky dohod a porovnání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr s klasickým pracovním poměrem.Snažila jsem se najít společné, ale i rozdílné znaky, vyzdvihnout výhody či nevýhody a upozornit na problémy, které by mohly u konkrétní dohody nastat.V práci jsem se zaměřila také na judikaturu, ze které jsem si vybrala několik případů a blíže je rozebrala.Důležitou roli v pracovněprávních vztazích hraje také odměna za práci. I tohoto důvodu jsem se pokusila najít rozdíly mezi mzdou, platem a odměnou z dohody.S odměnami je však úzce spojena také daňová problematika.
Abstract in different language: The whole thesis should be especially beneficial in the area of agreements on work performed outside the employment relationship. I presented the initially general terminology, especially the basic characters of the agreements and comparison agreements on work performed outside an employment relationship with the classic employment relationship. I tried to find common, but different characters, to highlight the advantages and disadvantages and to highlight the problems that could occur at a specific agreement. In my thesis I focused on the case law from which I have chosen a few cases which are taken apart closer.Important role in labor relations also plays remuneration. And for this reason I tried to find the differences between wages, salaries and bonuses of the agreement.But with rewards is also closely related tax issues.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPP)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dohody o pracich konanych mimo pracovni pomer.pdfPlný text práce742,1 kBAdobe PDFView/Open
Korousova-1.pdfPosudek vedoucího práce1,96 MBAdobe PDFView/Open
Korousova-2.pdfPosudek oponenta práce1,01 MBAdobe PDFView/Open
Korousova Jana.pdfPrůběh obhajoby práce389,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.