Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorOpatrná, Milena
dc.contributor.authorMarková, Tereza
dc.contributor.refereeKapitánová, Blanka
dc.date.accepted2013-05-29
dc.date.accessioned2014-02-06T12:35:57Z
dc.date.available2012-03-30cs
dc.date.available2014-02-06T12:35:57Z
dc.date.issued2013
dc.date.submitted2013-03-28
dc.identifier50652
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/7974
dc.description.abstractCílem mé diplomové práce bylo vysvětlení jednotlivých typů zastoupení fyzických osob v civilním řízení a problematika v tomto odvětví. Historický vývoj zastoupení a civilního procesu sahá až do období starověkého Říma a stále se vyvíjí, to potvrzuje i to, že nyní stojíme před revoluční změnou, která nastane novým občanským zákoníkem a chystaným občanským soudním řádem. Tyto změny byly okrajově vysvětleny i v této práci. Po přečtení této diplomové práce by měl každý čtenář rozlišovat zastoupení na základě zákona, zastoupení na základě soudního rozhodnutí a zastoupení na základě plné moci. Část, která se zabývá zákonným zastoupením měla poukázat na to, že ne každý zákonný zástupce má stejná práva a povinnosti v zastoupení účastníka řízení. Především problematika u nezletilých osob, které jsou v pěstounské péči nebo kteří byli osvojeni. Kapitolou o zastoupení na základě plné moci jsme zjistili, jak široký výběr zástupců nám občanský soudní řád nabízí a v jakých situacích se jimi můžeme nechat zastoupit, pokud nám zákon přímo neukládá podmínku zastoupení. Zastoupení na základě rozhodnutí soudu především vysvětlilo rozdíl ustanovování zástupců na základě §29 odt.3 o.s.ř. a ustanovení na základě §30 ods. 2 o.s.ř. a velice diskutované téma ustanovování advokátů , jako ?advokátů pro doručování?.cs
dc.format52 s. (103 141 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectzastoupenícs
dc.subjectobčanské soudní řízenícs
dc.subjectadvokátics
dc.subjectzákonný zástupcecs
dc.subjectprocesní plná moccs
dc.subjectrozhodnutí souducs
dc.subjectobecný zmocněneccs
dc.subjectpatentový zástupcecs
dc.subjectkolizní opatrovníkcs
dc.subjectopatrovníkcs
dc.titleZastupování účastníka v občanském soudním řízenícs
dc.title.alternativeRepresentation of partie in civil proceedingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta právnickács
dc.description.departmentKatedra občanského právacs
dc.thesis.degree-programPrávo a právní vědacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedSummary The aim of my diploma thesis was to explain he different types of representation of individuals in civil proceedings and also to explain related issues to this legal process. Initially, the subject seemed like a topic that will not be too problematic, but the opposite was true. Historic development of the representation and of the civil process dates back to the Roman era and is still evolving, the upcoming change of the new Civil Code and forthcoming Civil Procedure is the testimony. These changes were marginally introduced and explained in this work. After reading this diploma thesis, the reader should be able to distinguish the Representation Under the Act, the Representation On the Basis of a Court Decision and the Representation by Proxy. The part that deals with legal representation was aimed at explanation why not every legal representative has the same rights and obligations on behalf of the party. In particular all issues regarding minors who are in foster care or who were adopted. In the chapter that deals with representation by proxy, we found how wide selection of representatives the Rules of Civil Procedure provides and in what situations the representation by proxy can be used, when the condition of representation is not directly imposed by the law. The representation on the basis of a court decision particularly explained the difference in the appointment of representatives on the basis of Code of Civil Procedure § 29/3. and provisions under § 30/2 Code of Civil Procedure and the highly debated issue of appointing lawyers as "attorneys for the service."en
dc.subject.translatedrepresentationen
dc.subject.translatedcivil proceedingsen
dc.subject.translatedadvocatesen
dc.subject.translatedlegal representativeen
dc.subject.translatedpower of attorneyen
dc.subject.translatedcourt decisionen
dc.subject.translatedattorney generalen
dc.subject.translatedpatent attorneyen
dc.subject.translatedcollision guardianen
dc.subject.translatedguardianen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zastupovani ucastnika markova tereza.pdfPlný text práce830,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Markova.pdfPosudek vedoucího práce653,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Markova.pdfPosudek oponenta práce587,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Markova.pdfPrůběh obhajoby práce265,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.