Title: Zastupování účastníka v občanském soudním řízení
Other Titles: Representation of partie in civil proceedings
Authors: Marková, Tereza
Advisor: Opatrná, Milena
Referee: Kapitánová, Blanka
Issue Date: 2013
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/7974
Keywords: zastoupení;občanské soudní řízení;advokáti;zákonný zástupce;procesní plná moc;rozhodnutí soudu;obecný zmocněnec;patentový zástupce;kolizní opatrovník;opatrovník
Keywords in different language: representation;civil proceedings;advocates;legal representative;power of attorney;court decision;attorney general;patent attorney;collision guardian;guardian
Abstract: Cílem mé diplomové práce bylo vysvětlení jednotlivých typů zastoupení fyzických osob v civilním řízení a problematika v tomto odvětví. Historický vývoj zastoupení a civilního procesu sahá až do období starověkého Říma a stále se vyvíjí, to potvrzuje i to, že nyní stojíme před revoluční změnou, která nastane novým občanským zákoníkem a chystaným občanským soudním řádem. Tyto změny byly okrajově vysvětleny i v této práci. Po přečtení této diplomové práce by měl každý čtenář rozlišovat zastoupení na základě zákona, zastoupení na základě soudního rozhodnutí a zastoupení na základě plné moci. Část, která se zabývá zákonným zastoupením měla poukázat na to, že ne každý zákonný zástupce má stejná práva a povinnosti v zastoupení účastníka řízení. Především problematika u nezletilých osob, které jsou v pěstounské péči nebo kteří byli osvojeni. Kapitolou o zastoupení na základě plné moci jsme zjistili, jak široký výběr zástupců nám občanský soudní řád nabízí a v jakých situacích se jimi můžeme nechat zastoupit, pokud nám zákon přímo neukládá podmínku zastoupení. Zastoupení na základě rozhodnutí soudu především vysvětlilo rozdíl ustanovování zástupců na základě §29 odt.3 o.s.ř. a ustanovení na základě §30 ods. 2 o.s.ř. a velice diskutované téma ustanovování advokátů , jako ?advokátů pro doručování?.
Abstract in different language: Summary The aim of my diploma thesis was to explain he different types of representation of individuals in civil proceedings and also to explain related issues to this legal process. Initially, the subject seemed like a topic that will not be too problematic, but the opposite was true. Historic development of the representation and of the civil process dates back to the Roman era and is still evolving, the upcoming change of the new Civil Code and forthcoming Civil Procedure is the testimony. These changes were marginally introduced and explained in this work. After reading this diploma thesis, the reader should be able to distinguish the Representation Under the Act, the Representation On the Basis of a Court Decision and the Representation by Proxy. The part that deals with legal representation was aimed at explanation why not every legal representative has the same rights and obligations on behalf of the party. In particular all issues regarding minors who are in foster care or who were adopted. In the chapter that deals with representation by proxy, we found how wide selection of representatives the Rules of Civil Procedure provides and in what situations the representation by proxy can be used, when the condition of representation is not directly imposed by the law. The representation on the basis of a court decision particularly explained the difference in the appointment of representatives on the basis of Code of Civil Procedure § 29/3. and provisions under § 30/2 Code of Civil Procedure and the highly debated issue of appointing lawyers as "attorneys for the service."
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zastupovani ucastnika markova tereza.pdfPlný text práce830,89 kBAdobe PDFView/Open
posudek vedouciho Markova.pdfPosudek vedoucího práce653,68 kBAdobe PDFView/Open
posudek oponenta Markova.pdfPosudek oponenta práce587,53 kBAdobe PDFView/Open
obhajoba Markova.pdfPrůběh obhajoby práce265,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/7974

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.