Název: Die Flugblätter der "Weißen Rose". Inhaltliche und sprachliche Analyse der Zeugnisse des Widerstands
Další názvy: The leaflets of " The White Rose". The content and linguistic analysis of the documents
Autoři: Vlášková, Veronika
Vedoucí práce/školitel: Heitz, Gisela
Oponent: Kučera, Petr
Datum vydání: 2013
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/9664
Klíčová slova: Bilá Růže;letáky;odboj ve Třetí říši;jazyková analýza;obsahová analýza;Hans Scholl;Sophie Scholl;Alexander Schmorell;Willi Graf;Christoph Probst;Kurt Huber
Klíčová slova v dalším jazyce: White rose;leaflets;resistance in Third empire;language analysis;content analysis;Hans Scholl;Sophie Scholl;Alexander Schmorell;Willi Graf;Christoph Probst;Kurt Huber
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá odbojovou organizací Bílá růže a jejími letáky. Nejprve jsou zde stručně představeny jednotlivé odbojové organizace ve 3. Říši, přičemž důraz je kladen na organizaci Bílá růže, její vznik, cíle a hlavní představitele. Následuje analýza letáků Bílé růže z jazykového a obsahového hlediska. Jazyková analýza zkoumá letáky z hlediska syntaxe, morfologie a lexikologie. Obsahová analýza se zabývá autory, dobou a okolnostmi vzniku a cílovými čtenáři, největší pozornost je věnována analýze obsahu, a zjištění hlavních myšlenek, které se autoři snažili sdělit.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with the resistance group the White Rose and its leaflets. At first, particular resistance movements in Third German Empire are introduced. The emphasis is laid on the organization the White Rose, its origin, goals and members. The language and content analysis of the leaflets of the White Rose follows. The language analysis studies the leaflets from the point of view of syntax, morphology and lexicology. The content analysis deals with the authors, time and circumstances of origin and the target readers. Then the own content analysis is performed and the main ideas are set down, which the authors were trying to convey.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
bakalarska_prace_vlaskova.pdfPlný text práce4,19 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vlaskova - Heitz.JPGPosudek vedoucího práce166,09 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Vlaskova - Kucera.JPGPosudek oponenta práce338,65 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít
Prubeh obhajoby - Vlaskova.JPGPrůběh obhajoby práce104,84 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/9664

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.