Název: Oddlužení fyzických osob - podnikatelů
Další názvy: Discharge of debts of individuals - entrepreneurs
Autoři: Řezáč, Ondřej
Vedoucí práce/školitel: Vlček, Zdeněk
Oponent: Anderlová, Silvie
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/13915
Klíčová slova: insolvenční právo;dluh;dlužník;věřitel;fyzické osoby;podnikatelé;oddlužení;úpadek;konkurs;nepoctivý záměr
Klíčová slova v dalším jazyce: insolvency act;debt;debtor;creditor;individuals;entepreneurs;discharge of debts;bankruptcy;audition;unfair intention
Abstrakt: V dnešní době má insolvenční právo důležité postavení v právním řádu České republiky. Je nástrojem, který pomáhá lidem ve finančních potížích a poskytuje jim řešení jejich dluhů. Specifickou skupinou jsou fyzické osoby podnikatelé, kterým zákon ve svém znění zakazoval oddlužení a pojem podnikatelského oddlužení neuváděl. Největší pozornost by měla být upřena na nejvhodnější a nejekonomičtější řešení především pro věřitele, o jejichž závazky se jedná. Oddlužení fyzických osob podnikatelů je institutem, který prošel vývojem od úplného zákazu, přes částečné povolení ze strany soudů až ke svému zákonnému znění a je zde velký předpoklad, že jeho vývoj bude pokračovat.
Abstrakt v dalším jazyce: Nowadays, the Insolvency Act has an important position in the legal order of the Czech Republic. It is a tool that helps people in financial difficulties and provides them a solution to their debts. A specific group of entrepreneurs are individual's entrepreneurs, whom the Act in its text banned the possibility of debt relief, and the concept of entrepreneurs debt relief wasn´t noticed.The biggest attention should be focused on the most appropriate and the most economical solution for those creditors whose obligations are acted. The debt relief of individual's entrepreneurs is the institute, which has undergone a development from the total prohibition, through the partial authorisation of the courts to its legal version and there is a big assumption that its development will continue.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFP)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Ondrej Rezac.pdfPlný text práce1,82 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
ved.p. Rezac.pdfPosudek vedoucího práce41,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
op.p.Rezac.pdfPosudek oponenta práce60,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pr. Rezac.pdfPrůběh obhajoby práce44,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/13915

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.