Název: Trestněprávní institut nutné obrany
Další názvy: Criminal Law Institute of Necessary Defence
Autoři: Lédl, Robin
Vedoucí práce/školitel: Škvain, Petr
Oponent: Kybic, Petr
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/15024
Klíčová slova: nutná obrana;trestní právo;trestní zákoník;okolnosti vylučující protiprávnost;trestný čin;protiprávnost;útočník;útok;obránce;obrana;chráněný zájem;přiměřenost
Klíčová slova v dalším jazyce: self-defence;criminal law;criminal code;circumstances excluding illegality;crime;illegality;attacker;attack;defender;defence;protected interest;adequacy
Abstrakt: Diplomová práce pojednává o trestněprávním institutu nutné obrany. Autor se zprvu zabývá podmínkami trestní odpovědnosti, následuje kapitola věnovaná obecné charakteristice okolností vylučujících protiprávnost. V kapitole o historickém vývoji institutu nutné obrany je nejprve pojednáno o jeho různých filozofických východiscích a dále o vývoji tohoto institutu v českých zemích, počínaje trestním zákonem z roku 1852, kde byl tento institut poprvé upraven, až po trestní zákon z roku 1961, resp. vládní návrh trestního zákoníku z roku 2004, který nebyl schválen. Následující kapitola, která tvoří převážnou část této diplomové práce, se věnuje současné právní úpravě institutu nutné obrany v trestním zákoníku č. 40/2009 Sb., konkrétně výkladu jednotlivých pojmů obsažených v zákonném vymezení nutné obrany, jejím podmínkám a mezím a konečně situacím, kdy dojde k vybočení z mezí nutné obrany (tzv. excesu). Nutné obraně s využitím automatických obranných zařízení je věnována samostatná kapitola. Autor se dále ve stručnosti zabývá úpravou institutu nutné obrany v občanském zákoníku a v zákoně o přestupcích, jelikož tyto zákony obsahují odlišnou úpravu nutné obrany oproti trestnímu zákoníku. Závěrečná kapitola obsahuje základní srovnání právní úpravy nutné obrany v České republice s právní úpravou ve Spolkové republice Německo a ve Slovenské republice.
Abstrakt v dalším jazyce: Thesis deals with the Criminal Law Institut of Necessary Defence (also "self-defence"). At first, the author deals with the conditions of criminal responsibility, following with a chapter dedicated to general characteristics of circumstances excluding illegality. In the chapter about historical development of necessary defence at first there is a discussion about its various philosophical bases and further about its development in the Czech countries - starting with the Criminal Code of 1852, where this institute was regulated first, to the Criminal Code of 1961, respectively to the government draft of the Criminal Code of 2004, which was not approved. The following chapter, which constitutes the majority of this work, deals with the current legislation of the necessary defence in the Penal Code No. 40/2009 Coll. Specifically it deals with the interpretation of individual terms contained in the legal definition of necessary defence, its conditions and limits and finally situations with deviation from its limits (excesses). Separate chapter is dedicated to necessary defence with the use of the automatic defence installations. The author also briefly describes the institute of necessary defence in the Civil Code and in the Act on Minor Offences because these laws contain different provisions of necessary defence compared to those in the Penal Code. The final chapter contains a basic comparison of legislation of necessary defence in the Czech Republic and legislation in the Federal Republic of Germany and Slovak Republic.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP 2014 - Trestnepravni institut nutne obrany, Robin Ledl.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledl_vedouci_Skvain.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledl_oponent_Kybic.pdfPosudek oponenta práce914,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ledl_prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce781,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/15024

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.