Název: Numerické modelování reálných úloh založené na metodě nespojitých konečných prvků
Další názvy: Numerical modeling of real problems based on discrete finite element method
Autoři: Chyla, Miroslav
Vedoucí práce/školitel: Kopincová Hana, Ing. Ph.D.
Oponent: Brandner Marek, Doc. Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/23633
Klíčová slova: fem;xfem;galerkinova metoda;nespojitá galerkinova metoda;burgersova rovnice
Klíčová slova v dalším jazyce: fem;xfem;galerkin method;discontinuous galerkin method;burgers' equation
Abstrakt: Cí lem t éto pr áce je stu čn ý popis metody kone čn ých prvk ů (FEM), jak spojit é, tak nespojit é varianty. D ále stru čn ě p ředstav íme metodu XFEM, neboli roz šíř ení metody FEM o takzvanou level set funkci. Tyto metody budou implementovány v prost řed í MATLAB a aplikov ány na Burgersovu rovnici.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of this master's thesis is the description of the finite element method (FEM), both continuous and discontinuous variation. I also briefly introduce XFEM method, or FEM methods extension of the so-called level set function. These methods will be implemented in MATLAB and applied to Burgers equation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KMA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Chyla.pdfPlný text práce685,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PV-Chyla.pdfPosudek vedoucího práce117,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
PO_Chyla.pdfPosudek oponenta práce168,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
P_Chyla.pdfPrůběh obhajoby práce38,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/23633

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.