Název: Zefektivnění programování skupiny strojů s ř.s. Heidenhain
Další názvy: Streamlining of programming groups of machines with c.s. Heidenhain
Autoři: Kroft, Luboš
Vedoucí práce/školitel: Česánek, Jiří
Oponent: Hnátík, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2624
Klíčová slova: programování;správa nářadí;NC program;ISO;dialog;stan-dardy;programovací stanice;CAM;nejlepší varianta
Klíčová slova v dalším jazyce: programming;management of tools;NC program;ISO;dialog;standards;programming station;CAM;total costs
Abstrakt: Tato bakalářská práce se zabývá zefektivnění přípravy NC programů na stroje s řídicím systémem Heidenhain ve spo-lečnosti GTW BEARINGS, s.r.o. Cílem je celkové zkrácení doby přípravy NC programů a tím snížení nákladů na výrobu. Při analýze výchozího stavu byly zjištěny nedo-statky a na jejich základě navrženy výrobní varianty, které přípravu výroby zjednoduší. Jedná se o změnu systému pří-pravy NC programů a inventuru nástrojů. Po aplikaci zmí-něných vylepšení by mělo být dosaženo požadovaných cílů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis deals with efficiency improvement of NC programs for machines with Heidenhein operating system in GTW BEARINGS, ltd. The main goal is the reduction of preparation time of NC programs which is followed by reduc-tion of production costs. Imperfection has been found by the analysis of the earlier state. On the base of this analysis new production variants which will make the production easier have been designed. They are changes of preparation of NC programs and tools inventorying. Stated goals should be achieved after the application of these improvements.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Kroft_S09B0650P_Bakalarska_prace.pdfPlný text práce12,24 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroft - posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce767,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroft- opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce1,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kroft - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce386,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2624

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.